<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN"> <html> <head><meta http-equiv="content-type" content="text/html; charset=ISO-8859-1"> <title>Sout&#283;&#382; podnikatelsk&yacute;ch n&aacute;pad&#367;</title><script type="text/javascript"> var _gaq = _gaq || []; _gaq.push(['_setAccount', 'UA-28382339-1']); _gaq.push(['_trackPageview']); (function() { var ga = document.createElement('script'); ga.type = 'text/javascript'; ga.async = true; ga.src = ('https:' == document.location.protocol ? 'https://ssl' : 'http://www') + '.google-analytics.com/ga.js'; var s = document.getElementsByTagName('script')[0]; s.parentNode.insertBefore(ga, s); })();</script> </head><body> <div style="font-family: Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 8px;"> <table style="width: 100%; height: 100%; text-align: center; background-color: #eef3f7;" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0"> <tbody valign="top" align="center"> <tr> <td> <table style="width: 624px; text-align: left;" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" bgcolor="white"> <tbody> <tr> <td valign="top" rowspan="3" colspan="1"><img style="width: 30px; height: 1050px;" alt="" src="strL.gif" /></td> <td><img style="width: 264px; height: 252px;" alt="" src="Z1.gif" /></td> <td nowrap="nowrap"> <table style="width: 100px; text-align: left;" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0"> <tbody> <tr> <td style="white-space: nowrap;" rowspan="3" colspan="1"><img style="width: 18px; height: 252px;" alt="" src="Z2.gif" /></td> <td rowspan="1" colspan="1" nowrap="nowrap"><img style="width: 494px; height: 144px;" alt="" src="M-ban.gif" /></td> </tr> <tr> <td rowspan="1" colspan="1" nowrap="nowrap"><a href="soutez.html"><img style="border: 0px solid; width: 92px; height: 70px;" title="O SOUT}I" alt="O SOUT}I" src="M-sout.gif" /></a><img style="width: 16px; height: 70px;" alt="" src="M-nic.gif" /><a href="soutez-pravidla.html"><img style="border: 0px solid; width: 66px; height: 70px;" title="PRAVIDLA" alt="PRAVIDLA" src="M-prav.gif" /></a><img style="width: 16px; height: 70px;" alt="" src="M-nic.gif" /><a href="soutez-prihlaska.php"><img style="border: 0px solid; width: 72px; height: 70px;" title="PXIHL`KA" alt="PXIHL`KA" src="M-prihl.gif" /></a><img style="width: 16px; height: 70px;" alt="" src="M-nic.gif" /><a href="soutez-ceny.html"><img style="border: 0px solid; width: 42px; height: 70px;" title="CENY" alt="CENY" src="M-ceny.gif" /></a><img style="width: 16px; height: 70px;" alt="" src="M-nic.gif" /><a href="soutez-caste-dotazy.html"><img style="border: 0px solid; width: 93px; height: 70px;" title=" AST DOTAZY" alt=" AST DOTAZY" src="M-faq.gif" /></a><img style="width: 16px; height: 70px;" alt="" src="M-nic.gif" /><img style="width: 53px; height: 70px;" alt="" src="M-kon.gif" /></td> </tr> <tr> <td rowspan="1" colspan="1" nowrap="nowrap"></td> </tr> </tbody> </table> </td> <td valign="top" rowspan="3" colspan="1" nowrap="nowrap"><img style="width: 40px; height: 1050px;" alt="" src="strP.gif" /></td> </tr> <tr> <td valign="top" nowrap="nowrap"> <table style="width: 100%; text-align: left;" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0"> <tbody> <tr> <td style="white-space: nowrap; vertical-align: top;"></td> </tr> <tr> <h3><strong>SponzoYi sekce:</strong></h3> <small><p><a title="sdlo firmy" href="http://www.profi-kancelar.cz/">Sdlo firmy</a> - poskytuje Profi-kancelY</p> <p><a href="http://www.businessinfo.cz/cz/">Portl&nbsp;pro firmy a podnikatele</a></p> <p>Web <a title="Jak zalo~it s.r.o. a podnikat" href="http://www.jak-zalozit-sro-a-podnikat.cz/">Jak zalo~it firmu a za t podnikat</a></p> </small> </tr> </tbody> </table> </td> <td valign="top"> <small> <!-----------------------------text-------------------------------!> <h1>}ivnostensk zkon</h1> <h3> PYloha .5 - Seznam ~ivnost se zvlatn zposobilost</h3> (K 7 odst.6)}ivnost Po~adovan odborn zposobilost Poznmka<br> 1 2 3<br> Obchod se zvYaty ur enmi pro zjmov chovy a) vysokoakolsk vzdln ve studijnm programu a studijnm oboru zamYenm na veterinrn lkaYstv a hygienu, chovatelstv zvYat nebo zootechniku, nebo<br> b) vyaa odborn vzdln v oboru vzdln zamYenm na chovatelstv zvYat, zootechniku nebo veterinYstv, nebo<br> c) stYedn vzdln s maturitn zkouakou v oboru vzdln zamYenm na chovatelstv zvYat, zootechniku nebo veterinYstv, nebo<br> d) stYedn vzdln s vu nm listem v oboru vzdln zamYenm na chovatelstv zvYat nebo zootechniku, nebo<br> e) osvd en o rekvalifikaci*) nebo jin doklad o odborn kvalifikaci pro pYsluanou pracovn innost vydan zaYzenm akreditovanm podle zvlatnch prvnch pYedpiso, nebo zaYzenm akreditovanm Ministerstvem akolstv, mlde~e a tlovchovy, nebo ministerstvem, do jeho~ posobnosti patY odvtv, v nm~ je ~ivnostprovozovna, nebo<br> f) doklad o vykonn tYlet praxe v oboru v nezvislm postaven (2 a 23 obchodnho zkonku) nebo v pracovnprvnm vztahu, nebo<br> g) doklad o uznn odborn kvalifikace podle zvlatnho prvnho pYedpisu**), nebo<br> h) doklady podle 7 odst.5 psm.k) ~ivnostenskho zkona *)vyhlaka .176/2009 Sb., kterou se stanov nle~itosti ~dosti o akreditaci vzdlvacho programu, organizace vzdlvn v rekvalifika nm zaYzen a zposob jeho ukon en<br> **)zkon .18/2004 Sb., o uznvn odborn kvalifikace a jin zposobilosti sttnch pYsluanko lenskch stto Evropsk unie a o zmn nkterch zkono (zkon o uznvn odborn kvalifikace), ve znn pozdjach pYedpiso<br> Provodcovsk innost horsk a) stYedn vzdln s maturitn zkouakou a dl  kvalifikace pro horskou provodcovskou innost podle zvlatnho prvnho pYedpisu*), nebo<br> b) osvd en o rekvalifikaci**) nebo jin doklad o odborn kvalifikaci pro pYsluanou pracovn innost vydan zaYzenm akreditovanm podle zvlatnch prvnch pYedpiso, nebo zaYzenm akreditovanm Ministerstvem akolstv, mlde~e a tlovchovy, nebo ministerstvem, do jeho~ posobnosti patY odvtv, v nm~ je ~ivnostprovozovna, nebo<br> c) doklad o vykonn tYlet praxe v oboru v nezvislm postaven (2 a 23 obchodnho zkonku) nebo v pracovnprvnm vztahu, nebo<br> d) doklad o uznn odborn kvalifikace podle zvlatnho prvnho pYedpisu***) *)zkon .179/2006 Sb., o ovYovn a uznvn vsledko dalaho vzdlvn a o zmn nkterch zkono (zkon o uznvn vsledko dalaho vzdlvn)<br> **)vyhlaka .176/2009 Sb.<br> ***)zkon .18/2004 Sb., ve znn pozdjach pYedpiso<br> Vodn zchranYsk slu~ba a) osvd en o rekvalifikaci*) nebo jin doklad o odborn kvalifikaci pro pYsluanou pracovn innost vydan zaYzenm akreditovanm podle zvlatnch prvnch pYedpiso, nebo zaYzenm akreditovanm Ministerstvem akolstv, mlde~e a tlovchovy, nebo ministerstvem, do jeho~ posobnosti patY odvtv,v nm~ je ~ivnost provozovna, nebo<br> b) doklad o specializaci bHsk zchranY**)  potp , nebo<br> c) doklad o vykonn tYlet praxe v oboru v nezvislm postaven (2 a 23 obchodnho zkonku) nebo v pracovnprvnm vztahu, nebo<br> d) doklad o uznn odborn kvalifikace podle zvlatnho prvnho pYedpisu***) *)vyhlaka .176/2009 Sb.<br> **)vyhlaka .447/2001 Sb., o bHsk zchrann slu~b, ve znn vyhlaky .87/2006 Sb.<br> ***)zkon .18/2004 Sb., ve znn pozdjach pYedpiso<br> Poskytovn tlovchovnch a sportovnch slu~eb v oblasti & a) vyaa odborn vzdln v oboru vzdln zamYenm na tlesnou kulturu, tlovchovu a sport, nebo<br> b) vysokoakolsk vzdln ve studijnm programu a studijnm oboru zamYenm na tlesnou kulturu, tlovchovu a sport, nebo<br> c) osvd en o rekvalifikaci*) nebo jin doklad o odborn kvalifikaci pro pYsluanou pracovn innost vydan zaYzenm akreditovanm podle zvlatnch prvnch pYedpiso, nebo zaYzenm akreditovanm Ministerstvem akolstv, mlde~e a tlovchovy, nebo ministerstvem, do jeho~ posobnosti patY odvtv, v nm~ je ~ivnostprovozovna, nebo<br> d) doklad o odborn zposobilosti vydan vzdlvac instituc tlovchovnho zamYen (napY. vzdlvac instituce tlovchovnch svazo), nebo<br> e) doklad o vykonn tYlet praxe v oboru v nezvislm postaven (2 a 23 obchodnho zkonku) nebo v pracovnprvnm vztahu, nebo<br> f) doklad o uznn odborn kvalifikace podle zvlatnho prvnho pYedpisu**) *)vyhlaka .176/2009 Sb.<br> **)zkon .18/2004 Sb., ve znn pozdjach pYedpiso<br> P e o dt do tY let vku v dennm re~imu a) odborn zposobilost k vkonu povoln vaeobecn sestry nebo zdravotnickho asistenta nebo oaetYovatele nebo porodn asistentky nebo zchranYe nebo vaeobecnho sanitYe podle zvlatnho prvnho pYedpisu,*) nebo odborn zposobilost k vkonu povoln socilnho pracovnka nebo pracovnka v socilnchslu~bch podle zvlatnho prvnho pYedpisu,**) nebo<br> b) doklad o vykonn tYlet praxe v oboru v nezvislm postaven (2 a 23 obchodnho zkonku) nebo v pracovnprvnm vztahu, nebo<br> c) doklad o uznn odborn kvalifikace podle zvlatnho prvnho pYedpisu***) *)zkon .96/2004 Sb., o podmnkch zskvn a uznvn zposobilosti k vkonu nelkaYskch zdravotnickch povoln a k vkonu innost souvisejcch s poskytovnm zdravotn p e a o zmn nkterch souvisejcch zkono (zkon o nelkaYskch zdravotnickch povolnch), ve znn zkona .125/2005 Sb.<br> **)zkon .108/2006 Sb., o socilnch slu~bch<br> ***)zkon .18/2004 Sb., ve znn pozdjach pYedpiso<br> innosti, pYi kterch je poruaovna integrita lidsk ko~e a) odborn zposobilost k vkonu povoln lkaYe nebo<br> zubnho lkaYe podle zvlatnho prvnho pYedpisu*),<br> nebo<br> b) odborn zposobilost k vkonu povoln vaeobecn<br> sestry, porodn asistentky, zdravotnickho zchranYe<br> nebo zdravotnickho asistenta podle zvlatnho<br> prvnho pYedpisu**), nebo<br> c) stYedn vzdln s maturitn zkouakou v oboru<br> vzdln kosmeti ka a osvd en o rekvalifikaci***)<br> nebo jin doklad o odborn kvalifikaci pro<br> innosti, pYi kterch je poruaovna integrita lidsk<br> ko~e, vydan zaYzenm akreditovanm podle zvlatnch<br> prvnch pYedpiso, nebo zaYzenm akreditovanm<br> Ministerstvem akolstv, mlde~e a tlovchovy<br> nebo ministerstvem, do jeho~ posobnosti patY<br> odvtv, v nm~ je ~ivnost provozovna, nebo<br> d) stYedn vzdln s vu nm listem v oboru vzdln<br> kosmeti ka a osvd en o rekvalifikaci***) nebo<br> jin doklad o odborn kvalifikaci pro innosti,<br> pYi kterch je poruaovna integrita lidsk ko~e,<br> vydan zaYzenm akreditovanm podle zvlatnch<br> prvnch pYedpiso, nebo zaYzenm akreditovanm<br> Ministerstvem akolstv, mlde~e a tlovchovy,<br> nebo ministerstvem, do jeho~ posobnosti patY odvtv,<br> v nm~ je ~ivnost provozovna, nebo<br> e) osvd en o rekvalifikaci***) nebo jin doklad<br> o odborn kvalifikaci pro kosmeti ku a pro innosti,<br> pYi kterch je poruaovna integrita lidsk ko~e,<br> vydan zaYzenm akreditovanm podle zvlatnch<br> prvnch pYedpiso, nebo zaYzenm akreditovanm<br> Ministerstvem akolstv, mlde~e a tlovchovy,<br> nebo ministerstvem, do jeho~ posobnosti patY<br> odvtv, v nm~ je ~ivnost provozovna, nebo<br> f) doklad o uznn odborn kvalifikace podle zvlatnho<br> prvnho pYedpisu****) *)zkon .95/2004 Sb., o podmnkch zskvn a uznvn odborn zposobilosti a specializovan zposobilosti k vkonu zdravotnickho povoln lkaYe, zubnho lkaYe a farmaceuta, ve znn zkona .125/2005 Sb.<br> **)zkon .96/2004 Sb., ve znn zkona .125/2005 Sb.<br> ***)vyhlaka .176/2009 Sb.<br> ****)zkon .18/2004 Sb., ve znn pozdjach pYedpiso<br> Masrsk, rekondi n a regenera n slu~by a) odborn zposobilost k vkonu povoln lkaYe a specializovan zposobilost v oboru specializace rehabilita n a fyzikln medicna nebo tlovchovn lkaYstv podle zvlatnho prvnho pYedpisu*), nebo<br> b) odborn zposobilost k vkonu povoln fyzioterapeuta nebo masra nebo nevidomho a slabozrakho masra podle zvlatnho prvnhopYedpisu**), nebo<br> c) vysokoakolsk vzdln ve studijnm programu a studijnm oboru rehabilita nho nebo tlovchovnho zamYen, nebo<br> d) osvd en o rekvalifikaci***) nebo jin doklad o odborn zposobilosti pro pYsluanou pracovn innost vydan zaYzenm akreditovanm podle zvlatnch prvnch pYedpiso, nebo zaYzenm akreditovanm Ministerstvem akolstv, mlde~e a tlovchovy nebo ministerstvem, do jeho~ posobnosti patY odvtv, v nm~ je ~ivnostprovozovna, nebo<br> e) dl  kvalifikace pro klasickou mas~ nebo sportovn mas~ podle zvlatnho prvnho pYedpisu*****), nebo<br> f) doklad o uznn odborn kvalifikace podle zvlatnho prvnho pYedpisu****) *)zkon .95/2004 Sb., ve znn zkona .125/2005 Sb.<br> **)zkon .96/2004 Sb., ve znn zkona .125/2005 Sb.<br> ***)vyhlaka .176/2009 Sb.<br> ****)zkon .18/2004 Sb., ve znn pozdjach pYedpiso<br> *****)zkon .179/2006 Sb., ve znn pozdjach pYedpiso<br> Provozovn solri a) osvd en o rekvalifikaci*) nebo jin doklad o odborn zposobilosti pro pYsluanou pracovn innost vydan zaYzenm akreditovanm podle zvlatnch prvnch pYedpiso, nebo zaYzenm akreditovanm Ministerstvem akolstv, mlde~e a tlovchovy nebo ministerstvem, do jeho~ posobnosti patY odvtv,v nm~ je ~ivnost provozovna, nebo<br> b) doklad o vykonn tYlet praxe v oboru v nezvislm postaven (2 a 23 obchodnho zkonku) nebo v pracovnprvnm vztahu, nebo<br> c) doklad o uznn odborn kvalifikace podle zvlatnho prvnho pYedpisu**) *)vyhlaka .176/2009 Sb.<br> **)zkon .18/2004 Sb., ve znn pozdjach pYedpiso<br> Kosmetick slu~by a) stYedn vzdln s vu nm listem v oboru vzdln kosmeti ka, nebo<br> b) stYedn vzdln s maturitn zkouakou v oboru vzdln kosmeti ka, nebo s pYedmty odborn pYpravy v pYsluanm oboru, nebo<br> c) vyaa odborn vzdln v oboru vzdln kosmeti ka, nebo<br> d) vysokoakolsk vzdln v pYsluan oblasti studijnho programu a studijnho oboru zamYenm na oblast ~ivnosti, nebo<br> e) osvd en o rekvalifikaci*) nebo jin doklad o odborn kvalifikaci pro pYsluanou pracovn innost vydan zaYzenm akreditovanm podle zvlatnch prvnch pYedpiso, nebo zaYzenm akreditovanm Ministerstvem akolstv, mlde~e a tlovchovy, nebo ministerstvem, do jeho~ posobnosti patY odvtv,v nm~ je ~ivnost provozovna, nebo<br> f) doklad o vykonn tYlet praxe v oboru v nezvislm postaven (2 a 23 obchodnho zkonku) nebo v pracovnprvnm vztahu, nebo<br> g) doklad o uznn odborn kvalifikace podle zvlatnho prvnho pYedpisu**), nebo<br> h) doklady podle 7 odst.5 psm.k) ~ivnostenskho zkona *)vyhlaka .176/2009 Sb.<br> **)zkon .18/2004 Sb., ve znn pozdjach pYedpiso<br> Pedikra, manikra a) stYedn vzdln s vu nm listem v oboru vzdln kosmeti ka, nebo<br> b) stYedn vzdln s maturitn zkouakou v oboru vzdln kosmeti ka, nebo s pYedmty odborn pYpravy v pYsluanm oboru, nebo<br> c) vyaa odborn vzdln v oboru vzdln kosmeti ka, nebo<br> d) vysokoakolsk vzdln v pYsluan oblasti studijnho programu a studijnho oboru zamYenm na oblast ~ivnosti, nebo<br> e) osvd en o rekvalifikaci*) nebo jin doklad o odborn kvalifikaci pro pYsluanou pracovn innost vydan zaYzenm akreditovanm podle zvlatnch prvnch pYedpiso, nebo zaYzenm akreditovanm Ministerstvem akolstv, mlde~e a tlovchovy, nebo ministerstvem, do jeho~ posobnosti patY odvtv, v nm~ je ~ivnostprovozovna, nebo<br> f) doklad o vykonn tYlet praxe v oboru v nezvislm postaven (2 a 23 obchodnho zkonku) nebo v pracovnprvnm vztahu, nebo<br> g) doklad o uznn odborn kvalifikace podle zvlatnho prvnho pYedpisu**), nebo<br> h) doklady podle 7 odst.5 psm.k) ~ivnostenskho zkona. *)vyhlaka .176/2009 Sb.<br> **)zkon .18/2004 Sb., ve znn pozdjach pYedpiso<br> Ostraha majetku a osob a) vysokoakolsk vzdln, nebo<br> b) vyaa odborn vzdln prvnickho, bezpe nostnho nebo obdobnho zamYen, nebo<br> c) stYedn vzdln s maturitn zkouakou v oboru bezpe nostnm nebo prvnm, nebo<br> d) stYedn vzdln s maturitn zkouakou a osvd en o rekvalifikaci nebo jin doklad o odborn kvalifikaci pro pYsluanou pracovn innost vydan zaYzenm akreditovanm podle zvlatnch prvnch pYedpiso, zaYzenm akreditovanm Ministerstvem akolstv, mlde~e a tlovchovy, nebo ministerstvem, do jeho~ posobnosti patY odvtv, v nm~ je ~ivnost provozovna, nebo<br> e) dl  kvalifikace pro innost str~n podle zvlatnho prvnho pYedpisu*), nebo<br> f) doklad o uznn odborn kvalifikace podle zvlatnho prvnho pYedpisu**) *)zkon .179/2006 Sb., ve znn pozdjach pYedpiso,<br> **)zkon .18/2004 Sb., ve znn pozdjach pYedpiso<br> Slu~by soukromch detektivo a) vysokoakolsk vzdln, nebo<br> b) vyaa odborn vzdln prvnickho, bezpe nostnho nebo obdobnho zamYen, nebo<br> c) stYedn vzdln s maturitn zkouakou v oboru bezpe nostnm nebo prvnm, nebo<br> d) stYedn vzdln s maturitn zkouakou a osvd en o rekvalifikaci nebo jin doklad o odborn kvalifikaci pro pYsluanou pracovn innost vydan zaYzenm akreditovanm podle zvlatnch prvnch pYedpiso, zaYzenm akreditovanm Ministerstvem akolstv, mlde~e a tlovchovy, nebo ministerstvem, do jeho~ posobnosti patY odvtv, v nm~ je ~ivnostprovozovna, nebo<br> e) dl  kvalifikace pro innost detektiv koncipient podle zvlatnho prvnho pYedpisu*), nebo<br> f) doklad o uznn odborn kvalifikace podle zvlatnho prvnho pYedpisu**)</p> <p style="text-align: right;"><a href="zivnostensky-zakon-2012.html">zpt na obsah zkona</a>, <a href="index.html">vodn strnka webu</a></p> <!-------------------------konec textu----------------------------!> </small> </td> </tr> <tr> <td rowspan="1" colspan="2" nowrap="nowrap"><img style="border: 0px solid; width: 210px; height: 83px;" title="Sponzor: Centrum.cz" alt="Sponzor: Centrum.cz" src="S-01.gif" /><a href="http://www.profi-kancelar.cz"><img style="border: 0px solid currentColor; width: 80px; height: 80px;" title="Sponzor: Profi-kancelY - virtuln kancelYe" alt="Sponzor: Profi-kancelY - virtuln kancelYe" src="S-02.jpg" /></a><img style="border: 0px solid; width: 120px; height: 83px;" title="Sponzor: Jazykov Institut Praha" alt="Sponzor: Jazykov Institut Praha" src="S-03.gif" /><a href="http://www.hkp.cz"><img style="border: 0px solid; width: 102px; height: 83px;" title="Partner: HospodYsk komora Praha" alt="Partner: HospodYsk komora Praha" src="S-04.gif" /></a><img style="border: 0px solid; width: 100px; height: 83px;" title="Partner: Vysok akola ekonomick v Praze" alt="Partner: Vysok akola ekonomick v Praze" src="S-05.gif" /><a href="http://www.profit.cz"><img style="border: 0px solid; width: 88px; height: 83px;" title="Partner: tdenk Profit" alt="Partner: tdenk Profit" src="S-06.gif" /></a></td> </tr> </tbody> </table> </td> </tr> </tbody> </table></DIV> </body> </html>