O SOUTĚŽIPRAVIDLAPŘIHLÁŠKACENYČASTÉ DOTAZY

Sponzoři sekce:

Sídlo firmy - poskytuje Profi-kancelář

Portál pro firmy a podnikatele

Web Jak založit firmu a začít podnikat

Živnostenský zákon

Příloha č.5 - Seznam živností se zvláštní způsobilostí

(K §7 odst.6)Živnost Požadovaná odborná způsobilost Poznámka
1 2 3
Obchod se zvířaty určenými pro zájmové chovy a) vysokoškolské vzdělání ve studijním programu a studijním oboru zaměřeném na veterinární lékařství a hygienu, chovatelství zvířat nebo zootechniku, nebo
b) vyšší odborné vzdělání v oboru vzdělání zaměřeném na chovatelství zvířat, zootechniku nebo veterinářství, nebo
c) střední vzdělání s maturitní zkouškou v oboru vzdělání zaměřeném na chovatelství zvířat, zootechniku nebo veterinářství, nebo
d) střední vzdělání s výučním listem v oboru vzdělání zaměřeném na chovatelství zvířat nebo zootechniku, nebo
e) osvědčení o rekvalifikaci*) nebo jiný doklad o odborné kvalifikaci pro příslušnou pracovní činnost vydaný zařízením akreditovaným podle zvláštních právních předpisů, nebo zařízením akreditovaným Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, nebo ministerstvem, do jehož působnosti patří odvětví, v němž je živnostprovozována, nebo
f) doklad o vykonání tříleté praxe v oboru v nezávislém postavení (§2 a §23 obchodního zákoníku) nebo v pracovněprávním vztahu, nebo
g) doklad o uznání odborné kvalifikace podle zvláštního právního předpisu**), nebo
h) doklady podle §7 odst.5 písm.k) živnostenského zákona *)vyhláška č.176/2009 Sb., kterou se stanoví náležitosti žádosti o akreditaci vzdělávacího programu, organizace vzdělávání v rekvalifikačním zařízení a způsob jeho ukončení
**)zákon č.18/2004 Sb., o uznávání odborné kvalifikace a jiné způsobilosti státních příslušníků členských států Evropské unie a o změně některých zákonů (zákon o uznávání odborné kvalifikace), ve znění pozdějších předpisů
Průvodcovská činnost horská a) střední vzdělání s maturitní zkouškou a dílčí kvalifikace pro horskou průvodcovskou činnost podle zvláštního právního předpisu*), nebo
b) osvědčení o rekvalifikaci**) nebo jiný doklad o odborné kvalifikaci pro příslušnou pracovní činnost vydaný zařízením akreditovaným podle zvláštních právních předpisů, nebo zařízením akreditovaným Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, nebo ministerstvem, do jehož působnosti patří odvětví, v němž je živnostprovozována, nebo
c) doklad o vykonání tříleté praxe v oboru v nezávislém postavení (§2 a §23 obchodního zákoníku) nebo v pracovněprávním vztahu, nebo
d) doklad o uznání odborné kvalifikace podle zvláštního právního předpisu***) *)zákon č.179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání a o změně některých zákonů (zákon o uznávání výsledků dalšího vzdělávání)
**)vyhláška č.176/2009 Sb.
***)zákon č.18/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů
Vodní záchranářská služba a) osvědčení o rekvalifikaci*) nebo jiný doklad o odborné kvalifikaci pro příslušnou pracovní činnost vydaný zařízením akreditovaným podle zvláštních právních předpisů, nebo zařízením akreditovaným Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, nebo ministerstvem, do jehož působnosti patří odvětví,v němž je živnost provozována, nebo
b) doklad o specializaci báňský záchranář**) – potápěč, nebo
c) doklad o vykonání tříleté praxe v oboru v nezávislém postavení (§2 a §23 obchodního zákoníku) nebo v pracovněprávním vztahu, nebo
d) doklad o uznání odborné kvalifikace podle zvláštního právního předpisu***) *)vyhláška č.176/2009 Sb.
**)vyhláška č.447/2001 Sb., o báňské záchranné službě, ve znění vyhlášky č.87/2006 Sb.
***)zákon č.18/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů
Poskytování tělovýchovných a sportovních služeb v oblasti … a) vyšší odborné vzdělání v oboru vzdělání zaměřeném na tělesnou kulturu, tělovýchovu a sport, nebo
b) vysokoškolské vzdělání ve studijním programu a studijním oboru zaměřeném na tělesnou kulturu, tělovýchovu a sport, nebo
c) osvědčení o rekvalifikaci*) nebo jiný doklad o odborné kvalifikaci pro příslušnou pracovní činnost vydaný zařízením akreditovaným podle zvláštních právních předpisů, nebo zařízením akreditovaným Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, nebo ministerstvem, do jehož působnosti patří odvětví, v němž je živnostprovozována, nebo
d) doklad o odborné způsobilosti vydaný vzdělávací institucí tělovýchovného zaměření (např. vzdělávací instituce tělovýchovných svazů), nebo
e) doklad o vykonání tříleté praxe v oboru v nezávislém postavení (§2 a §23 obchodního zákoníku) nebo v pracovněprávním vztahu, nebo
f) doklad o uznání odborné kvalifikace podle zvláštního právního předpisu**) *)vyhláška č.176/2009 Sb.
**)zákon č.18/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů
Péče o dítě do tří let věku v denním režimu a) odborná způsobilost k výkonu povolání všeobecné sestry nebo zdravotnického asistenta nebo ošetřovatele nebo porodní asistentky nebo záchranáře nebo všeobecného sanitáře podle zvláštního právního předpisu,*) nebo odborná způsobilost k výkonu povolání sociálního pracovníka nebo pracovníka v sociálníchslužbách podle zvláštního právního předpisu,**) nebo
b) doklad o vykonání tříleté praxe v oboru v nezávislém postavení (§2 a §23 obchodního zákoníku) nebo v pracovněprávním vztahu, nebo
c) doklad o uznání odborné kvalifikace podle zvláštního právního předpisu***) *)zákon č.96/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k výkonu nelékařských zdravotnických povolání a k výkonu činností souvisejících s poskytováním zdravotní péče a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o nelékařských zdravotnických povoláních), ve znění zákona č.125/2005 Sb.
**)zákon č.108/2006 Sb., o sociálních službách
***)zákon č.18/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů
Činnosti, při kterých je porušována integrita lidské kůže a) odborná způsobilost k výkonu povolání lékaře nebo
zubního lékaře podle zvláštního právního předpisu*),
nebo
b) odborná způsobilost k výkonu povolání všeobecné
sestry, porodní asistentky, zdravotnického záchranáře
nebo zdravotnického asistenta podle zvláštního
právního předpisu**), nebo
c) střední vzdělání s maturitní zkouškou v oboru
vzdělání kosmetička a osvědčení o rekvalifikaci***)
nebo jiný doklad o odborné kvalifikaci pro
činnosti, při kterých je porušována integrita lidské
kůže, vydaný zařízením akreditovaným podle zvláštních
právních předpisů, nebo zařízením akreditovaným
Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy
nebo ministerstvem, do jehož působnosti patří
odvětví, v němž je živnost provozována, nebo
d) střední vzdělání s výučním listem v oboru vzdělání
kosmetička a osvědčení o rekvalifikaci***) nebo
jiný doklad o odborné kvalifikaci pro činnosti,
při kterých je porušována integrita lidské kůže,
vydaný zařízením akreditovaným podle zvláštních
právních předpisů, nebo zařízením akreditovaným
Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy,
nebo ministerstvem, do jehož působnosti patří odvětví,
v němž je živnost provozována, nebo
e) osvědčení o rekvalifikaci***) nebo jiný doklad
o odborné kvalifikaci pro kosmetičku a pro činnosti,
při kterých je porušována integrita lidské kůže,
vydaný zařízením akreditovaným podle zvláštních
právních předpisů, nebo zařízením akreditovaným
Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy,
nebo ministerstvem, do jehož působnosti patří
odvětví, v němž je živnost provozována, nebo
f) doklad o uznání odborné kvalifikace podle zvláštního
právního předpisu****) *)zákon č.95/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti a specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta, ve znění zákona č.125/2005 Sb.
**)zákon č.96/2004 Sb., ve znění zákona č.125/2005 Sb.
***)vyhláška č.176/2009 Sb.
****)zákon č.18/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů
Masérské, rekondiční a regenerační služby a) odborná způsobilost k výkonu povolání lékaře a specializovaná způsobilost v oboru specializace rehabilitační a fyzikální medicína nebo tělovýchovné lékařství podle zvláštního právního předpisu*), nebo
b) odborná způsobilost k výkonu povolání fyzioterapeuta nebo maséra nebo nevidomého a slabozrakého maséra podle zvláštního právníhopředpisu**), nebo
c) vysokoškolské vzdělání ve studijním programu a studijním oboru rehabilitačního nebo tělovýchovného zaměření, nebo
d) osvědčení o rekvalifikaci***) nebo jiný doklad o odborné způsobilosti pro příslušnou pracovní činnost vydaný zařízením akreditovaným podle zvláštních právních předpisů, nebo zařízením akreditovaným Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy nebo ministerstvem, do jehož působnosti patří odvětví, v němž je živnostprovozována, nebo
e) dílčí kvalifikace pro klasickou masáž nebo sportovní masáž podle zvláštního právního předpisu*****), nebo
f) doklad o uznání odborné kvalifikace podle zvláštního právního předpisu****) *)zákon č.95/2004 Sb., ve znění zákona č.125/2005 Sb.
**)zákon č.96/2004 Sb., ve znění zákona č.125/2005 Sb.
***)vyhláška č.176/2009 Sb.
****)zákon č.18/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů
*****)zákon č.179/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů
Provozování solárií a) osvědčení o rekvalifikaci*) nebo jiný doklad o odborné způsobilosti pro příslušnou pracovní činnost vydaný zařízením akreditovaným podle zvláštních právních předpisů, nebo zařízením akreditovaným Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy nebo ministerstvem, do jehož působnosti patří odvětví,v němž je živnost provozována, nebo
b) doklad o vykonání tříleté praxe v oboru v nezávislém postavení (§2 a §23 obchodního zákoníku) nebo v pracovněprávním vztahu, nebo
c) doklad o uznání odborné kvalifikace podle zvláštního právního předpisu**) *)vyhláška č.176/2009 Sb.
**)zákon č.18/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů
Kosmetické služby a) střední vzdělání s výučním listem v oboru vzdělání kosmetička, nebo
b) střední vzdělání s maturitní zkouškou v oboru vzdělání kosmetička, nebo s předměty odborné přípravy v příslušném oboru, nebo
c) vyšší odborné vzdělání v oboru vzdělání kosmetička, nebo
d) vysokoškolské vzdělání v příslušné oblasti studijního programu a studijního oboru zaměřeném na oblast živnosti, nebo
e) osvědčení o rekvalifikaci*) nebo jiný doklad o odborné kvalifikaci pro příslušnou pracovní činnost vydaný zařízením akreditovaným podle zvláštních právních předpisů, nebo zařízením akreditovaným Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, nebo ministerstvem, do jehož působnosti patří odvětví,v němž je živnost provozována, nebo
f) doklad o vykonání tříleté praxe v oboru v nezávislém postavení (§2 a §23 obchodního zákoníku) nebo v pracovněprávním vztahu, nebo
g) doklad o uznání odborné kvalifikace podle zvláštního právního předpisu**), nebo
h) doklady podle §7 odst.5 písm.k) živnostenského zákona *)vyhláška č.176/2009 Sb.
**)zákon č.18/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů
Pedikúra, manikúra a) střední vzdělání s výučním listem v oboru vzdělání kosmetička, nebo
b) střední vzdělání s maturitní zkouškou v oboru vzdělání kosmetička, nebo s předměty odborné přípravy v příslušném oboru, nebo
c) vyšší odborné vzdělání v oboru vzdělání kosmetička, nebo
d) vysokoškolské vzdělání v příslušné oblasti studijního programu a studijního oboru zaměřeném na oblast živnosti, nebo
e) osvědčení o rekvalifikaci*) nebo jiný doklad o odborné kvalifikaci pro příslušnou pracovní činnost vydaný zařízením akreditovaným podle zvláštních právních předpisů, nebo zařízením akreditovaným Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, nebo ministerstvem, do jehož působnosti patří odvětví, v němž je živnostprovozována, nebo
f) doklad o vykonání tříleté praxe v oboru v nezávislém postavení (§2 a §23 obchodního zákoníku) nebo v pracovněprávním vztahu, nebo
g) doklad o uznání odborné kvalifikace podle zvláštního právního předpisu**), nebo
h) doklady podle §7 odst.5 písm.k) živnostenského zákona. *)vyhláška č.176/2009 Sb.
**)zákon č.18/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů
Ostraha majetku a osob a) vysokoškolské vzdělání, nebo
b) vyšší odborné vzdělání právnického, bezpečnostního nebo obdobného zaměření, nebo
c) střední vzdělání s maturitní zkouškou v oboru bezpečnostním nebo právním, nebo
d) střední vzdělání s maturitní zkouškou a osvědčení o rekvalifikaci nebo jiný doklad o odborné kvalifikaci pro příslušnou pracovní činnost vydaný zařízením akreditovaným podle zvláštních právních předpisů, zařízením akreditovaným Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, nebo ministerstvem, do jehož působnosti patří odvětví, v němž je živnost provozována, nebo
e) dílčí kvalifikace pro činnost strážný podle zvláštního právního předpisu*), nebo
f) doklad o uznání odborné kvalifikace podle zvláštního právního předpisu**) *)zákon č.179/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů,
**)zákon č.18/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů
Služby soukromých detektivů a) vysokoškolské vzdělání, nebo
b) vyšší odborné vzdělání právnického, bezpečnostního nebo obdobného zaměření, nebo
c) střední vzdělání s maturitní zkouškou v oboru bezpečnostním nebo právním, nebo
d) střední vzdělání s maturitní zkouškou a osvědčení o rekvalifikaci nebo jiný doklad o odborné kvalifikaci pro příslušnou pracovní činnost vydaný zařízením akreditovaným podle zvláštních právních předpisů, zařízením akreditovaným Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, nebo ministerstvem, do jehož působnosti patří odvětví, v němž je živnostprovozována, nebo
e) dílčí kvalifikace pro činnost detektiv koncipient podle zvláštního právního předpisu*), nebo
f) doklad o uznání odborné kvalifikace podle zvláštního právního předpisu**)

zpět na obsah zákona, úvodní stránka webu

Sponzor: Centrum.czSponzor: Profi-kancelář - virtuální kancelářeSponzor: Jazykový Institut PrahaPartner: Hospodářská komora PrahaPartner: Vysoká škola ekonomická v PrazePartner: týdeník Profit