<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN"> <html> <head><meta http-equiv="content-type" content="text/html; charset=ISO-8859-1"> <title>Sout&#283;&#382; podnikatelsk&yacute;ch n&aacute;pad&#367;</title><script type="text/javascript"> var _gaq = _gaq || []; _gaq.push(['_setAccount', 'UA-28382339-1']); _gaq.push(['_trackPageview']); (function() { var ga = document.createElement('script'); ga.type = 'text/javascript'; ga.async = true; ga.src = ('https:' == document.location.protocol ? 'https://ssl' : 'http://www') + '.google-analytics.com/ga.js'; var s = document.getElementsByTagName('script')[0]; s.parentNode.insertBefore(ga, s); })();</script> </head><body> <div style="font-family: Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 8px;"> <table style="width: 100%; height: 100%; text-align: center; background-color: #eef3f7;" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0"> <tbody valign="top" align="center"> <tr> <td> <table style="width: 624px; text-align: left;" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" bgcolor="white"> <tbody> <tr> <td valign="top" rowspan="3" colspan="1"><img style="width: 30px; height: 1050px;" alt="" src="strL.gif" /></td> <td><img style="width: 264px; height: 252px;" alt="" src="Z1.gif" /></td> <td nowrap="nowrap"> <table style="width: 100px; text-align: left;" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0"> <tbody> <tr> <td style="white-space: nowrap;" rowspan="3" colspan="1"><img style="width: 18px; height: 252px;" alt="" src="Z2.gif" /></td> <td rowspan="1" colspan="1" nowrap="nowrap"><img style="width: 494px; height: 144px;" alt="" src="M-ban.gif" /></td> </tr> <tr> <td rowspan="1" colspan="1" nowrap="nowrap"><a href="soutez.html"><img style="border: 0px solid; width: 92px; height: 70px;" title="O SOUT}I" alt="O SOUT}I" src="M-sout.gif" /></a><img style="width: 16px; height: 70px;" alt="" src="M-nic.gif" /><a href="soutez-pravidla.html"><img style="border: 0px solid; width: 66px; height: 70px;" title="PRAVIDLA" alt="PRAVIDLA" src="M-prav.gif" /></a><img style="width: 16px; height: 70px;" alt="" src="M-nic.gif" /><a href="soutez-prihlaska.php"><img style="border: 0px solid; width: 72px; height: 70px;" title="PXIHL`KA" alt="PXIHL`KA" src="M-prihl.gif" /></a><img style="width: 16px; height: 70px;" alt="" src="M-nic.gif" /><a href="soutez-ceny.html"><img style="border: 0px solid; width: 42px; height: 70px;" title="CENY" alt="CENY" src="M-ceny.gif" /></a><img style="width: 16px; height: 70px;" alt="" src="M-nic.gif" /><a href="soutez-caste-dotazy.html"><img style="border: 0px solid; width: 93px; height: 70px;" title=" AST DOTAZY" alt=" AST DOTAZY" src="M-faq.gif" /></a><img style="width: 16px; height: 70px;" alt="" src="M-nic.gif" /><img style="width: 53px; height: 70px;" alt="" src="M-kon.gif" /></td> </tr> <tr> <td rowspan="1" colspan="1" nowrap="nowrap"></td> </tr> </tbody> </table> </td> <td valign="top" rowspan="3" colspan="1" nowrap="nowrap"><img style="width: 40px; height: 1050px;" alt="" src="strP.gif" /></td> </tr> <tr> <td valign="top" nowrap="nowrap"> <table style="width: 100%; text-align: left;" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0"> <tbody> <tr> <td style="white-space: nowrap; vertical-align: top;"></td> </tr> <tr> <h3><strong>SponzoYi sekce:</strong></h3> <small><p><a title="sdlo firmy" href="http://www.profi-kancelar.cz/">Sdlo firmy</a> - poskytuje Profi-kancelY</p> <p><a href="http://www.businessinfo.cz/cz/">Portl&nbsp;pro firmy a podnikatele</a></p> <p>Web <a title="Jak zalo~it s.r.o. a podnikat" href="http://www.jak-zalozit-sro-a-podnikat.cz/">Jak zalo~it firmu a za t podnikat</a></p> </small> </tr> </tbody> </table> </td> <td valign="top"> <small> <!-----------------------------text-------------------------------!> <h1>}ivnostensk zkon</h1> <h3> PYloha .3 - Koncesovan ~ivnosti</h3> (K 26 a 27)PYedmt podnikn Po~adovan odborn a jin zvlatn zposobilost podle 27 odst.1 a 2 Podmnky, jejich~ splnn se vy~aduje podle 27 odst.3 Orgn sttn sprvy, kter se vyjadYuje k ~dosti o koncesi Poznmka<br> 1 2 3 4 5<br> Vroba a prava kvasnho lihu, konzumnho lihu, lihovin a ostatnch alkoholickch npojo (s vjimkou piva, ovocnch vn, ostatnch vn a medoviny a ovocnch destilto zskanchpstitelskm plenm) a) vysokoakolsk vzdln ve studijnm programu a studijnm oboru zamYenm na potravinYskou technologii, chemii, zemdlstv, farmacii, lkaYstv nebo veterinrn lkaYstv, nebo<br> b) vyaa odborn vzdln v oboru vzdln zamYenm na potravinYskou technologii, chemii, zemdlstv, farmacii nebo veterinrn lkaYstv a 3 roky praxe v oboru, nebo<br> c) stYedn vzdln s maturitn zkouakou v oboru vzdln zamYenm na potravinYskou technologii, chemii, zemdlstv, nebo v oboru laborant pro farmaceutickou vrobu a3 roky praxe v oboru, nebo<br> d) osvd en o rekvalifikaci nebo jin doklad o odborn kvalifikaci pro pYsluanou pracovn innost vydan zaYzenm akreditovanm podle zvlatnch prvnch pYedpiso, zaYzenm akreditovanm Ministerstvem akolstv, mlde~e a tlovchovy, nebo ministerstvem, do jeho~ posobnosti patY odvtv, v nm~ je ~ivnost provozovna, a 3roky praxe v oboru, nebo<br> e) doklady podle 7 odst.5 psm.a), b), c), d) nebo e) ~ivnostenskho zkona Ministerstvo zemdlstv zkon .61/1997 Sb., o lihu a o zmn a doplnn zkona .455/1991 Sb., o ~ivnostenskm podnikn (~ivnostensk zkon), ve znn pozdjach pYedpiso, a zkona .587/1992 Sb., o spotYebnch danch, ve znn pozdjach pYedpiso, (zkon o lihu), ve znn pozdjach pYedpiso<br> Vroba a prava lihu sulfitovho nebo lihu syntetickho a) vysokoakolsk vzdln ve studijnm programu a studijnm oboru zamYenm na chemii, nebo<br> b) vyaa odborn vzdln v oboru vzdln zamYenm na chemii a 3 roky praxe v oboru, nebo<br> c) stYedn vzdln s maturitn zkouakou v oboru vzdln zamYenm na chemii a 3 roky praxe v oboru, nebo<br> d) osvd en o rekvalifikaci nebo jin doklad o odborn kvalifikaci pro pYsluanou pracovn innost vydan zaYzenm akreditovanm podle zvlatnch prvnch pYedpiso, zaYzenm akreditovanm Ministerstvem akolstv, mlde~e a tlovchovy, nebo ministerstvem, do jeho~ posobnosti patY odvtv, v nm~ je ~ivnost provozovna, a 3roky praxe v oboru, nebo<br> e) doklady podle 7 odst.5 psm.a), b), c), d) nebo e) ~ivnostenskho zkona Ministerstvo promyslu a obchodu zkon .61/1997 Sb., ve znn pozdjach pYedpiso<br> Vzkum, vvoj, vroba, ni en, zneakodHovn, zpracovn, nkup a prodej vbuanin pro vzkum, vvoj, vrobu a zpracovn vbuanin: vysokoakolsk vzdln ve studijnm programu a studijnm oboru zamYenm na technick vdy nebo technologie;<br> pro ni en a zneakodHovn vbuanin: oprvnn nebo prokaz pyrotechnika vydan obvodnm bHskm Yadem a vk nejmn 21 let;<br> pro nkup a prodej vbuanin: oprvnn nebo prokaz pyrotechnika nebo stYelmistra nebo odpalova e ohHostrojo vydan obvodnm bHskm Yadem nebooprvnn technickho vedoucho odstYelo vydan eskm bHskm Yadem<br> spolehlivost podnikatele nebo statutrnho orgnu nebo leno statutrnho orgnu*) esk bHsk Yad *)1 odst.5 zkona .451/1991 Sb., kterm se stanov nkter dala pYedpoklady pro vkon nkterch funkc ve sttnch orgnech a organizacch esk a Slovensk Federativn Republiky, esk republiky a Slovensk republiky<br> **)23, 35, 36 zkona .61/1988 Sb., o hornick innosti, vbuaninch a o sttn bHsk sprv, ve znn zkona .542/1991 Sb.<br> Vvoj, vroba, opravy, pravy, pYeprava, nkup, prodej, poj ovn, uschovvn, znehodnocovn a ni en zbran a stYeliva pro vvoj, vrobu, opravy, pravy, znehodnocovn a ni en zbran:<br> <br> a) vysokoakolsk vzdln ve studijnm programu a studijnm oboru zamYenm na technick vdy nebo technologie a 3 roky praxe v oboru, nebo<br> b) vyaa odborn vzdln v oboru vzdln zamYenm na technick vdy nebo technologie a 3 roky praxe v oboru, nebo<br> c) stYedn vzdln s maturitn zkouakou v oboru vzdln s technickm zamYenm a 3 roky praxe v oboru, nebo<br> d) stYedn vzdln s vu nm listem v oboru vzdln puakaY nebo nstrojaY a 3 roky praxe v oboru, nebo<br> e) osvd en o rekvalifikaci nebo jin doklad o odborn kvalifikaci pro pYsluanou pracovn innost vydan zaYzenm akreditovanm podle zvlatnch prvnch pYedpiso, zaYzenm akreditovanm Ministerstvem akolstv, mlde~e a tlovchovy, nebo ministerstvem, do jeho~ posobnosti patY odvtv, v nm~ je ~ivnost provozovna, a 4 roky praxe v oboru;<br> <br> pro nkup, prodej, pYepravu, poj ovn a uschovvn zbran a stYeliva:<br> a) vysokoakolsk vzdln ve studijnm programu a studijnm oboru zamYenm na ekonomii, vojenstv, policii, technick vdy nebo technologie a 1 rok praxe v oboru, nebo<br> b) vyaa odborn vzdln v oboru vzdln zamYenm na ekonomii, vojenstv, policii, technick vdy nebo technologie a 2 roky praxe v oboru, nebo<br> c) stYedn vzdln s maturitn zkouakou v oboru vzdln s technickm, ekonomickm, vojenskm nebo policejnm zamYenm a 2 roky praxe v oboru, nebo<br> d) stYedn vzdln s vu nm listem v oboru vzdln prodava  se specializac na zbran a stYelivo nebo v pYbuznm oboru a 3 roky praxe v obchodn innosti sezbranmi a stYelivem, nebo<br> e) stYedn vzdln s vu nm listem v oboru vzdln puakaY nebo nstrojaY a 3 roky praxe v oboru a nebo 1 rok praxe v obchodn innosti se zbranmi a stYelivem,nebo<br> f) osvd en o rekvalifikaci nebo jin doklad o odborn kvalifikaci pro pYsluanou pracovn innost vydan zaYzenm akreditovanm podle zvlatnch prvnch pYedpiso, zaYzenm akreditovanm Ministerstvem akolstv, mlde~e a tlovchovy, nebo ministerstvem, do jeho~ posobnosti patY odvtv, v nm~ je ~ivnost provozovna, a 4roky praxe v oboru;<br> <br> pro vrobu, opravy, pravy, znehodnocovn a ni en stYeliva: odborn zposobilost stanoven pro vvoj, vrobu, opravy, pravy, znehodnocovn a ni en zbran, oprvnn nebo prokaz pyrotechnika a vk nejmn 21 let;<br> <br> pro vvoj stYeliva: vysokoakolsk vzdln ve studijnm programu a studijnm oboru zamYenm na technick vdy nebo technologie, studijn obor teorie a technologie vbuanin a 3 roky praxe v oboru spolehlivost podnikatele nebo statutrnho orgnu nebo leno statutrnho orgnu*), pro nabvn vbuanin a vbuanch pYedmto**) a provdn innost s nimi mus podnikatel nebo odpovdn zstupce podnikatele splHovat odbornou zposobilost stanovenou pro obor vzkum, vvoj, ni en, zneakodHovn, zpracovn, nkup a prodej vbuanin, a to pYimYen rozsahu ~ivnostenskho oprvnn pro vvoj, vrobu, ni en, znehodnocovn stYeliva esk Yad pro zkouaen zbran a stYeliva *) 1 odst. 5 zkona . 451/1991Sb.<br> **) 21 odst. 1 a 2 zkona .61/1988 Sb. , ve znn zkona . 542/1991 Sb.<br> ***)pro vvoj, vrobu, ni en a znehodnocovn stYeliva 17 odst.3 psm.k) zkona .156/2000 Sb., o ovYovn stYelnch zbran, a o zmn zkona .288/1995 Sb., o stYelnch zbranch a stYelivu (zkon o stYelnch zbranch), ve znn zkona .13/1998 Sb., a zkona .368/1992 Sb., o sprvnch poplatcch, ve znn pozdjach pYedpiso, ve znn zkona .155/2010 Sb.<br> Nkup a prodej, poj ovn, vvoj, vroba, opravy, pravy, uschovvn, skladovn, pYeprava, znehodnocovn a ni en bezpe nostnho materilu a) vysokoakolsk vzdln ve studijnm programu a studijnm oboru zamYenm na technick vdy, ekonomii, vojenstv nebo policii a vk nejmn21 let, nebo<br> b) vyaa odborn vzdln v oboru vzdln zamYenm na technick vdy, ekonomii, vojenstv nebo policii a vk nejmn 21 let, nebo<br> c) stYedn vzdln s maturitn zkouakou nebo vu nm listem v oboru vzdln s technickm, ekonomickm, vojenskm nebo policejnm zamYenma vk nejmn 21 let, nebo<br> d) osvd en o rekvalifikaci nebo jin doklad o odborn kvalifikaci pro pYsluanou pracovn innost vydan zaYzenm akreditovanm podle zvlatnch prvnch pYedpiso, zaYzenm akreditovanm Ministerstvem akolstv, mlde~e a tlovchovy, nebo ministerstvem, do jeho~ posobnosti patY odvtv, v nm~ je ~ivnost provozovna, a l rok praxe v oboru a vk nejmn 21let. bezhonnost vaech zamstnanco (6 odst.2 zkona .455/1991 Sb., ve znn zkona .155/2010 Sb.) souhlas krajskho Yeditelstv Policie esk republiky 3 odst.2 zkona .310/2006 Sb., o nakldn s nktermi vcmi vyu~itelnmi k obrannm a bezpe nostnm elom na zem esk republiky a o zmn nkterch dalach zkono (zkon o nakldn s bezpe nostnm materilem)<br> Vroba tepeln energie a rozvod tepeln energie, nepodlhajc licenci*) realizovan ze zdrojo tepeln energie s instalovanm vkonem jednoho zdroje nad 50 kW a) vysokoakolsk vzdln ve studijnm programu a studijnm oboru zamYenm na technick vdy a 3 roky praxe v oboru, nebo<br> b) vyaa odborn vzdln v oboru vzdln s technickm zamYenma 6 roko praxe v oboru, nebo<br> c) stYedn vzdln s maturitn zkouakou v oboru vzdln s technickm zamYenm a 6 roko praxe v oboru;<br> <br> u zdrojo tepeln energie do instalovanho vkonu 1 MW v etn a samostatnho rozvodnho zaYzen tepeln energie s instalovanm vkonem do 1 MW v etn posta uje:<br> a) stYedn vzdln s vu nm listem v oboru vzdln s technickm zamYenm a 3 roky praxe v oboru, nebo<br> b) osvd en o rekvalifikaci nebo jin doklad o odborn kvalifikaci pro provozovn malch energetickch zdrojo vydan zaYzenm akreditovanm podle zvlatnch prvnch pYedpiso, zaYzenm akreditovanm Ministerstvem akolstv, mlde~e a tlovchovy, nebo ministerstvem, do jeho~ posobnosti patY odvtv, v nm~ je ~ivnost provozovna fyzick nebo prvnick osoba, kter ~d o udlen koncese a nen dr~itelem licence na vrobu tepeln energie a licence na rozvod tepeln energie,*) mus prokzat, ~e m technick pYedpoklady k zajiatn vkonu koncesovan innosti,**) a ~e touto innost nedojde k ohro~en ~ivota a innosti osob, majetku i zjmu na ochranu ~ivotnho prostYed. Fyzick nebo prvnick osoba, kter ~d o udlen koncese, mus mt uzavYeno pojiatn odpovdnosti. Sttn energetick inspekce *)zkon .458/2000 Sb., o podmnkch podnikn a o vkonu sttn sprvy v energetickch odvtvch a o zmn nkterch zkono (energetick zkon), ve znn pozdjach pYedpiso<br> **)9 vyhlaky .426/2005 Sb., o podrobnostech udlovn licenc pro podnikn v energetickch odvtvch<br> Silni n motorov doprava<br> <br> - nkladn vnitrosttn provozovan vozidly o nejvta povolen hmotnosti do 3,5 tuny v etn,<br> - nkladn vnitrosttn provozovan vozidly o nejvta povolen hmotnosti nad 3,5 tuny,<br> - nkladn mezinrodn provozovan vozidly o nejvta povolen hmotnosti do 3,5 tuny v etn,<br> - nkladn mezinrodn provozovan vozidly o nejvta povolen hmotnosti nad 3,5 tuny,<br> - vnitrosttn pYle~itostn osobn,<br> - mezinrodn pYle~itostn osobn,<br> - vnitrosttn veYejn linkov,<br> - vnitrosttn zvlatn linkov,<br> - mezinrodn<br> linkov,<br> - mezinrodn<br> kyvadlov,<br> - taxislu~ba 6 zkona .111/1994 Sb., o silni n doprav, ve znn zkona .150/2000 Sb. a zkona .130/2008 Sb. dopravn Yad zkon .111/1994 Sb., o silni n doprav, ve znn pozdjach pYedpiso<br> Vnitrozemsk vodn doprava 33a zkona .114/1995 Sb., o vnitrozemsk plavb, ve znn zkona .358/1999 Sb. Ministerstvo dopravy zkon .114/1995 Sb., o vnitrozemsk plavb, ve znn pozdjach pYedpiso<br> Kontroln testovn mechaniza nch prostYedko na ochranu rostlin odborn zposobilost podle 85 odst.2 zkona .326/2004 Sb., o rostlinolkaYsk p i a zmn nkterch souvisejcch zkono, ve znn zkona .131/2006 Sb. schvlen provozovny Sttn rostlinolkaYsk sprva 66 odst.3 zkona .326/2004 Sb., o rostlinolkaYsk p i a o zmn nkterch souvisejcch zkono<br> Provdn pyrotechnickho prozkumu oprvnn nebo prokaz pyrotechnika bez rozliaen druhu pyrotechnickho oprvnn a vk nejmn 21 let spolehlivost podnikatele nebo statutrnho orgnu nebo leno statutrnho orgnu*) *)1 odst.5 zkona .451/1991 Sb.<br> Provdn veYejnch dra~eb<br> <br> - dobrovolnch<br> - nedobrovolnch pro provdn veYejnch dra~eb dobrovolnch:<br> <br> a) vysokoakolsk vzdln a 1 rok praxe v dra~ebn nebo realitn innosti, nebo<br> b) vyaa odborn vzdln a 3 roky praxe v dra~ebn nebo realitn innosti, nebo<br> c) stYedn vzdln a 5 let praxe v dra~ebn nebo realitn innosti, nebo<br> d) osvd en o rekvalifikaci nebo jin doklad o odborn kvalifikaci pro pYsluanou pracovn innost vydan zaYzenm akreditovanm podle zvlatnch prvnch pYedpiso, zaYzenm akreditovanm Misterstvem akolstv, mlde~e a tlovchovy, nebo ministerstvem, do jeho~ posobnosti patY odvtv, v nm~ je ~ivnost provozovna, a 9 let praxe v dra~ebn nebo realitn innosti, nebo<br> e) doklady podle 7 odst.5 psm.j), k), l) nebo m) ~ivnostenskho zkona;<br> <br> pro provdn veYejnch dra~eb nedobrovolnch:<br> a) vysokoakolsk vzdln a 3 roky praxe v dra~ebn nebo realitn innosti, nebo<br> b) vyaa odborn vzdln a 4 roky praxe v dra~ebn nebo realitn innosti, nebo<br> c) stYedn vzdln a 6 let praxe v dra~ebn nebo realitn innosti, nebo<br> d) osvd en o rekvalifikaci nebo jin doklad o odborn kvalifikaci pro pYsluanou pracovn innost vydan zaYzenm akreditovanm podle zvlatnch prvnch pYedpiso, zaYzenm akreditovanm Ministerstvem akolstv, mlde~e a tlovchovy, nebo ministerstvem, do jeho~ posobnosti patY odvtv, v nm~ je ~ivnost provozovna, a 10 let praxe v dra~ebn nebo realitn innosti, nebo<br> e) doklady podle 7 odst.5 psm.j), k), l) nebo m) ~ivnostenskho zkona Ministerstvo pro mstn rozvoj 6 zkona .26/2000 Sb., o veYejnch dra~bch, ve znn zkona .315/2006 Sb.<br> Provozovn cestovn kancelYe a) vysokoakolsk vzdln ve studijnm programu a studijnm oboru zamYenm na cestovn ruch, nebo<br> b) vyaa odborn vzdln v oboru vzdln zamYenm na cestovn ruch, nebo<br> c) stYedn vzdln s maturitn zkouakou v oboru vzdln zamYenm na cestovn ruch, nebo<br> d) vysokoakolsk vzdln a 1 rok praxe v oboru, nebo<br> e) vyaa odborn vzdln a 3 roky praxe v oboru, nebo<br> f) stYedn vzdln s maturitn zkouakou a 6 let praxe v oboru, nebo<br> g) osvd en o rekvalifikaci nebo jin doklad o odborn kvalifikaci pro pYsluanou pracovn innost vydan zaYzenm akreditovanm podle zvlatnch prvnch pYedpiso, zaYzenm akreditovanm Ministerstvem akolstv, mlde~e a tlovchovy, nebo ministerstvem, do jeho~ posobnosti patY odvtv, v nm~ je ~ivnost provozovna, a 6let praxe v oboru, nebo<br> h) doklad o dl  kvalifikaci pro provozovn cestovn kancelYe podle zvlatnho prvnho pYedpisu*) a 2 roky praxe v oboru<br> i) doklady podle 7 odst.5 psm.b), c), f), g), h) nebo i) ~ivnostenskho zkona Ministerstvo pro mstn rozvoj**) *)zkon .179/2006 Sb., o ovYovn a uznvn vsledko dalaho vzdlvn a o zmn nkterch zkono (zkon o uznvn vsledko dalaho vzdlvn)<br> **)zkon .159/1999 Sb., o nkterch podmnkch podnikn v oblasti cestovnho ruchu a o zmn zkona .40/1964 Sb., ob ansk zkonk, ve znn pozdjach pYedpiso, a zkona .455/1991 Sb., o ~ivnostenskm podnikn (~ivnostensk zkon), ve znn pozdjach pYedpiso<br> Ostraha majetku a osob a) vysokoakolsk vzdln, nebo<br> b) vyaa odborn vzdln prvnickho, bezpe nostnho nebo obdobnho zamYen, nebo<br> c) stYedn vzdln s maturitn zkouakou v oboru bezpe nostnm nebo prvnm a 3 roky praxe v oboru, nebo<br> d) stYedn vzdln s maturitn zkouakou, 3 roky praxe v oboru a osvd en o rekvalifikaci nebo jin doklad o odborn kvalifikaci pro pYsluanou pracovn innost vydan zaYzenm akreditovanm podle zvlatnch prvnch pYedpiso, zaYzenm akreditovanm Ministerstvem akolstv, mlde~e a tlovchovy, nebo ministerstvem, do jeho~ posobnosti patY odvtv, v nm~ je ~ivnost provozovna, nebo<br> e) stYedn vzdln s maturitn zkouakou, 3 roky praxe v oboru a dl  kvalifikace pro innost str~n podle zvlatnho prvnho pYedpisu*) spolehlivost podnikatele, statutrnho orgnu nebo leno statutrnho orgnu**) a bezhonnost vaech osob, kter pro podnikatele pYedmtnou innost vykonvaj (6 odst.2 zkona .455/1991 Sb., ve znn zkona .155/2010 Sb.) *)zkon .179/2006 Sb., ve znn pozdjach pYedpiso,<br> **)1 odst.5 zkona .451/1991 Sb.<br> Slu~by soukromch detektivo a) vysokoakolsk vzdln a 1 rok praxe v oboru, nebo<br> b) vyaa odborn vzdln prvnickho, bezpe nostnho nebo obdobnho zamYen a 1 rok praxe v oboru, nebo<br> c) stYedn vzdln s maturitn zkouakou v oboru bezpe nostnm nebo prvnm a 3 roky praxe v oboru, nebo<br> d) stYedn vzdln s maturitn zkouakou, 3 roky praxe v oboru a osvd en o rekvalifikaci nebo jin doklad o odborn kvalifikaci pro pYsluanou pracovn innost vydan zaYzenm akreditovanm podle zvlatnch prvnch pYedpiso, zaYzenm akreditovanm Ministerstvem akolstv, mlde~e a tlovchovy, nebo ministerstvem, do jeho~ posobnosti patY odvtv, v nm~ je ~ivnost provozovna, nebo<br> e) stYedn vzdln s maturitn zkouakou, 3 roky praxe v oboru a dl  kvalifikace pro innost detektiv koncipient podle zvlatnho prvnho pYedpisu*) spolehlivost podnikatele, statutrnho orgnu nebo leno statutrnho orgnu**) a bezhonnost vaech osob, kter pro podnikatele pYedmtnou innost vykonvaj (6 odst.2 zkona .455/1991 Sb., ve znn zkona .155/2010 Sb.) *)zkon .179/2006 Sb., ve znn pozdjach pYedpiso<br> **)1 odst.5 zkona .451/1991 Sb.<br> Poskytovn technickch slu~eb k ochran majetku a osob a) vysokoakolsk vzdln ve studijnm programu a studijnm oboru zamYenm na strojrenstv, elektrotechniku, telekomunikace nebo vpo etn techniku a 1 rok praxe v oboru, nebo<br> b) vyaa odborn vzdln v oboru vzdln zamYenm na strojrenstv, elektrotechniku, telekomunikace nebo vpo etn techniku a 2 roky praxev oboru, nebo<br> c) stYedn vzdln s maturitn zkouakou v oboru vzdln zamYenm na strojrenstv, elektrotechniku, telekomunikace nebo vpo etn techniku a 2 roky praxe v oboru,nebo<br> d) stYedn vzdln s vu nm listem v oboru vzdln zamYenm na strojrenstv, elektrotechniku, telekomunikace nebo vpo etn techniku a 3 roky praxe v oboru,nebo<br> e) osvd en o rekvalifikaci nebo jin doklad o odborn kvalifikaci pro pYsluanou pracovn innost vydan zaYzenm akreditovanm podle zvlatnch prvnch pYedpiso, zaYzenm akreditovanm Ministerstvem akolstv, mlde~e a tlovchovy, nebo ministerstvem, do jeho~ posobnosti patY odvtv, v nm~ je ~ivnost provozovna, a 4roky praxe v oboru bezhonnost vaech osob, kter pro podnikatele pYedmtnou innost vykonvaj (6 odst.2 zkona .455/1991 Sb., ve znn zkona .155/2010 Sb.) <br> Veden spisovny a) vysokoakolsk vzdln a 1 rok praxe v administrativ, nebo<br> b) vyaa odborn vzdln a 2 roky praxe v administrativ, nebo<br> c) stYedn vzdln s maturitn zkouakou a 3 roky praxe v administrativ, nebo<br> d) osvd en o rekvalifikaci nebo jin doklad o odborn kvalifikaci pro pYsluanou pracovn innost vydan zaYzenm akreditovanm podle zvlatnch prvnch pYedpiso, zaYzenm akreditovanm Ministerstvem akolstv, mlde~e a tlovchovy, nebo ministerstvem, do jeho~ posobnosti patY odvtv, v nm~ je ~ivnost provozovna, a 4roky praxe v administrativ schvlen provozovny a bezhonnost vaech zamstnanco (6 odst.2 zkona .455/1991 Sb., ve znn zkona .155/2010 Sb.) Sttn oblastn archiv pYsluan podle msta provozovny 68 odst.1 zkona .499/2004 Sb., o archivnictv a spisov slu~b a o zmn nkterch zkono<br> Provozovn stYelnic a vuka a vcvik ve stYelb se zbran a) vysokoakolsk vzdln ve studijnm programu a studijnm oboru zamYenm na vojenstv, policii nebo tlesnou kulturu, tlovchovu a sport a 2 roky praxe v Yzen stYeleb neboprovozovn stYelnic, nebo<br> b) vyaa odborn vzdln v oboru vzdln zamYenm na vojenstv, policii nebo tlesnou kulturu, tlovchovu a sport a 2 roky praxe v Yzen stYeleb nebo provozovnstYelnic, nebo<br> c) stYedn vzdln s maturitn zkouakou v oboru vzdln zamYenm na vojenstv nebo policii a 2 roky praxe v Yzen stYeleb neboprovozovn stYelnic, nebo<br> d) prokaz rozhod ho nebo trenra stYeleb a 3 roky praxe v Yzen stYeleb nebo provozovn stYelnic spolehlivost podnikatele nebo statutrnho orgnu nebo leno statutrnho orgnu*) *)1 odst.5 zkona .451/1991 Sb.<br> Provdn trhacch a ohHostrojnch prac a) oprvnn nebo prokaz stYelmistra vydan obvodnm bHskm Yadem*) a vk nejmn 21 let, nebo<br> b) oprvnn technickho vedoucho odstYelo vydan eskm bHskm Yadem*) a vk nejmn 24 let, nebo<br> c) oprvnn nebo prokaz odpalova e ohHostrojo vydan obvodnm bHskm Yadem*) spolehlivost podnikatele nebo statutrnho orgnu nebo leno statutrnho orgnu**) *)35 a 36 zkona .61/1988 Sb., ve znn zkona .542/1991 Sb.<br> **)1 odst.5 zkona .451/1991 Sb.<br> Provozovn pohYebn slu~by 6 odst.2 zkona .256/2001 Sb., o pohYebnictv a o zmn nkterch zkono krajsk hygienick stanice 6 odst.4 zkona .256/2001 Sb., o pohYebnictv a o zmn nkterch zkono, ve znn zkona .67/2006 Sb.<br> Provdn balzamace a konzervace 10 odst.2 zkona .256/2001 Sb., o pohYebnictv a o zmn nkterch zkono krajsk hygienick stanice 10 odst.4 zkona .256/2001 Sb., o pohYebnictv a o zmn nkterch zkono, ve znn zkona .320/2002 Sb.<br> Provozovn krematoria 13 odst.2 zkona .256/2001 Sb., o pohYebnictv a o zmn nkterch zkono, ve znn zkona .67/2006 Sb. krajsk hygienick stanice 13 odst.4 zkona .256/2001 Sb., o pohYebnictv a o zmn nkterch zkono, ve znn zkona .67/2006 Sb.</p> <p style="text-align: right;"><a href="zivnostensky-zakon-2012.html">zpt na obsah zkona</a>, <a href="index.html">vodn strnka webu</a></p> <!-------------------------konec textu----------------------------!> </small> </td> </tr> <tr> <td rowspan="1" colspan="2" nowrap="nowrap"><img style="border: 0px solid; width: 210px; height: 83px;" title="Sponzor: Centrum.cz" alt="Sponzor: Centrum.cz" src="S-01.gif" /><a href="http://www.profi-kancelar.cz"><img style="border: 0px solid currentColor; width: 80px; height: 80px;" title="Sponzor: Profi-kancelY - virtuln kancelYe" alt="Sponzor: Profi-kancelY - virtuln kancelYe" src="S-02.jpg" /></a><img style="border: 0px solid; width: 120px; height: 83px;" title="Sponzor: Jazykov Institut Praha" alt="Sponzor: Jazykov Institut Praha" src="S-03.gif" /><a href="http://www.hkp.cz"><img style="border: 0px solid; width: 102px; height: 83px;" title="Partner: HospodYsk komora Praha" alt="Partner: HospodYsk komora Praha" src="S-04.gif" /></a><img style="border: 0px solid; width: 100px; height: 83px;" title="Partner: Vysok akola ekonomick v Praze" alt="Partner: Vysok akola ekonomick v Praze" src="S-05.gif" /><a href="http://www.profit.cz"><img style="border: 0px solid; width: 88px; height: 83px;" title="Partner: tdenk Profit" alt="Partner: tdenk Profit" src="S-06.gif" /></a></td> </tr> </tbody> </table> </td> </tr> </tbody> </table></DIV> </body> </html>