<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN"> <html> <head><meta http-equiv="content-type" content="text/html; charset=ISO-8859-1"> <title>Sout&#283;&#382; podnikatelsk&yacute;ch n&aacute;pad&#367;</title><script type="text/javascript"> var _gaq = _gaq || []; _gaq.push(['_setAccount', 'UA-28382339-1']); _gaq.push(['_trackPageview']); (function() { var ga = document.createElement('script'); ga.type = 'text/javascript'; ga.async = true; ga.src = ('https:' == document.location.protocol ? 'https://ssl' : 'http://www') + '.google-analytics.com/ga.js'; var s = document.getElementsByTagName('script')[0]; s.parentNode.insertBefore(ga, s); })();</script> </head><body> <div style="font-family: Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 8px;"> <table style="width: 100%; height: 100%; text-align: center; background-color: #eef3f7;" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0"> <tbody valign="top" align="center"> <tr> <td> <table style="width: 624px; text-align: left;" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" bgcolor="white"> <tbody> <tr> <td valign="top" rowspan="3" colspan="1"><img style="width: 30px; height: 1050px;" alt="" src="strL.gif" /></td> <td><img style="width: 264px; height: 252px;" alt="" src="Z1.gif" /></td> <td nowrap="nowrap"> <table style="width: 100px; text-align: left;" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0"> <tbody> <tr> <td style="white-space: nowrap;" rowspan="3" colspan="1"><img style="width: 18px; height: 252px;" alt="" src="Z2.gif" /></td> <td rowspan="1" colspan="1" nowrap="nowrap"><img style="width: 494px; height: 144px;" alt="" src="M-ban.gif" /></td> </tr> <tr> <td rowspan="1" colspan="1" nowrap="nowrap"><a href="soutez.html"><img style="border: 0px solid; width: 92px; height: 70px;" title="O SOUT}I" alt="O SOUT}I" src="M-sout.gif" /></a><img style="width: 16px; height: 70px;" alt="" src="M-nic.gif" /><a href="soutez-pravidla.html"><img style="border: 0px solid; width: 66px; height: 70px;" title="PRAVIDLA" alt="PRAVIDLA" src="M-prav.gif" /></a><img style="width: 16px; height: 70px;" alt="" src="M-nic.gif" /><a href="soutez-prihlaska.php"><img style="border: 0px solid; width: 72px; height: 70px;" title="PXIHL`KA" alt="PXIHL`KA" src="M-prihl.gif" /></a><img style="width: 16px; height: 70px;" alt="" src="M-nic.gif" /><a href="soutez-ceny.html"><img style="border: 0px solid; width: 42px; height: 70px;" title="CENY" alt="CENY" src="M-ceny.gif" /></a><img style="width: 16px; height: 70px;" alt="" src="M-nic.gif" /><a href="soutez-caste-dotazy.html"><img style="border: 0px solid; width: 93px; height: 70px;" title=" AST DOTAZY" alt=" AST DOTAZY" src="M-faq.gif" /></a><img style="width: 16px; height: 70px;" alt="" src="M-nic.gif" /><img style="width: 53px; height: 70px;" alt="" src="M-kon.gif" /></td> </tr> <tr> <td rowspan="1" colspan="1" nowrap="nowrap"></td> </tr> </tbody> </table> </td> <td valign="top" rowspan="3" colspan="1" nowrap="nowrap"><img style="width: 40px; height: 1050px;" alt="" src="strP.gif" /></td> </tr> <tr> <td valign="top" nowrap="nowrap"> <table style="width: 100%; text-align: left;" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0"> <tbody> <tr> <td style="white-space: nowrap; vertical-align: top;"></td> </tr> <tr> <h3><strong>SponzoYi sekce:</strong></h3> <small><p><a title="sdlo firmy" href="http://www.profi-kancelar.cz/">Sdlo firmy</a> - poskytuje Profi-kancelY</p> <p><a href="http://www.businessinfo.cz/cz/">Portl&nbsp;pro firmy a podnikatele</a></p> <p>Web <a title="Jak zalo~it s.r.o. a podnikat" href="http://www.jak-zalozit-sro-a-podnikat.cz/">Jak zalo~it firmu a za t podnikat</a></p> </small> </tr> </tbody> </table> </td> <td valign="top"> <small> <!-----------------------------text-------------------------------!> <h1>}ivnostensk zkon</h1> <h3> PYloha .2 - }ivnosti vzan</h3> (K 23 a 24)PYedmt podnikn Po~adovan odborn zposobilost Poznmka<br> 1 2 3<br> Diagnostick, zkuaebn a poradensk innost v ochran rostlin a oaetYovn rostlin, rostlinnch produkto, objekto a pody proti akodlivm organismom pYpravky na ochranu rostlin nebo biocidnmi pYpravky pro diagnostickou, zkuaebn a poradenskou innost v ochran rostlin: odborn zposobilost podle 85 odst.1 zkona .326/2004 Sb., o rostlinolkaYsk p i a zmn nkterch souvisejcch zkono; pro oaetYovn rostlin, rostlinnch produkto, objekto a pody proti akodlivm organismom pYpravky na ochranu rostlin nebo biocidnmi pYpravky:<br> <br> a) odborn zposobilost podle 85 odst.2 zkona .326/2004 Sb., o rostlinolkaYsk p i a zmn nkterch souvisejcch zkono, ve znn zkona .131/2006 Sb., nebo<br> b) doklady podle 7 odst.5 psm.j), k), l) nebo m) ~ivnostenskho zkona <br> Geologick prce*) osvd en o odborn zposobilosti vydan Ministerstvem ~ivotnho prostYed**) *)s vjimkou geologickch prac, kter jsou hornickou innost nebo innost provdnou hornickm zposobem podle 2 a 3 zkona .61/1988 Sb., o hornick innosti, vbuaninch a o sttn bHsk sprv, ve znn zkona .128/1999 Sb. a zkona .206/2002 Sb.<br> **)3 odst.3 zkona .62/1988 Sb.,o geologickch pracch, ve znn zkona .3/2005 Sb.<br> Zpracovn tabku a vroba tabkovch vrobko a) vysokoakolsk vzdln ve studijnm programu a studijnm oboru zamYenm na potravinYskou chemii nebo zemdlstv a 1 rok praxe v oboru, nebo<br> b) vyaa odborn vzdln v oboru vzdln zamYenm na potravinYskou chemii nebo zemdlstv a 3 roky praxe v oboru, nebo<br> c) stYedn vzdln s maturitn zkouakou v oboru vzdln zamYenm na potravinYskou chemii nebo zemdlstv a 3 roky praxe v oboru,nebo<br> d) osvd en o rekvalifikaci nebo jin doklad o odborn kvalifikaci pro pYsluanou pracovn innost vydan zaYzenm akreditovanm podle zvlatnch prvnch pYedpiso, nebo zaYzenm akreditovanm Ministerstvem akolstv, mlde~e a tlovchovy, nebo ministerstvem, do jeho~ posobnosti patY odvtv, v nm~ je ~ivnost provozovna, a 4 roky praxe v oboru zkon .353/2003 Sb., o spotYebnch danch, ve znn pozdjach pYedpiso<br> Vroba a zpracovn paliv a maziv a) vysokoakolsk vzdln ve studijnm programu a studijnm oboru zamYenm na chemii a 1 rok praxe v oboru, nebo<br> b) vyaa odborn vzdln v oboru vzdln zamYenm na chemii a 3 roky praxe v oboru, nebo<br> c) stYedn vzdln s maturitn zkouakou v oboru vzdln zamYenm na chemii a 3 roky praxe v oboru, nebo<br> d) osvd en o rekvalifikaci nebo jin doklad o odborn kvalifikaci pro pYsluanou pracovn innost vydan zaYzenm akreditovanm podle zvlatnch prvnch pYedpiso, nebo zaYzenm akreditovanm Ministerstvem akolstv, mlde~e a tlovchovy, nebo ministerstvem, do jeho~ posobnosti patY odvtv, v nm~ je ~ivnost provozovna,a 4 roky praxe v oboru, nebo<br> e) doklady podle 7 odst.5 psm.a), b), c), d) nebo e) ~ivnostenskho zkona <br> Vroba nebezpe nch chemickch ltek a nebezpe nch chemickch sms a prodej chemickch ltek a chemickch sms klasifikovanch jako vysoce toxick*) a toxick*) a) vysokoakolsk vzdln ve studijnm programu a studijnm oboru zamYenm na chemii, hornictv, hutnictv, strojrenstv, stavebnictv, elektrotechniku, po~rn ochranu, potravinYstv, lkaYstv, veterinrn lkaYstv, farmacii, pYrodn vdy, zemdlstv nebo lesnictv a 1 rok praxe v oboru, nebo<br> b) vyaa odborn vzdln v oboru vzdln zamYenm na chemii, hornictv, hutnictv, strojrenstv, stavebnictv, po~rn ochranu, elektrotechniku, zdravotnictv, farmacii, veterinrn vdy, zemdlstv nebo lesnictv a 3 roky praxe v oboru, nebo<br> c) stYedn vzdln s maturitn zkouakou v oboru vzdln zamYenm na chemii, hornictv, hutnictv, strojrenstv, stavebnictv, po~rn ochranu, elektrotechniku, zdravotnictv, farmacii, veterinrn vdy, zemdlstv nebo lesnictv a 3 roky praxe v oboru, nebo<br> d) osvd en o rekvalifikaci nebo jin doklad o odborn kvalifikaci pro pYsluanou pracovn innost vydan zaYzenm akreditovanm podle zvlatnch prvnch pYedpiso, nebo zaYzenm akreditovanm Ministerstvem akolstv, mlde~e a tlovchovy, nebo ministerstvem, do jeho~ posobnosti patY odvtv, v nm~ je ~ivnost provozovna,a 4 roky praxe v oboru, nebo<br> e) doklady podle 7 odst.5 psm.a), b), c), d) nebo e) ~ivnostenskho zkona; pro prodej chemickch ltek a chemickch sms klasifikovanch jako vysoce toxick a toxick lze odbornou zposobilost prokzat t~:<br> a) dokladem o nejmn ptilet nepYetr~it praxi v oboru v postaven podnikatele nebo vedoucho zamstnance, nebo<br> b) dokladem o nejmn dvoulet nepYetr~it praxi v oboru v postaven podnikatele nebo vedoucho zamstnance a dokladem o ukon enm vzdln v oboru, nebo<br> c) dokladem o nejmn tYlet nepYetr~it praxi v oboru v postaven podnikatele nebo vedoucho zamstnance a dokladem o rekvalifikaci nebo jinm dokladem o kvalifikaci vydanm pYsluanm orgnem sttu,nebo<br> d) dokladem o nejmn tYlet nepYetr~it praxi v oboru v postaven zamstnance a dokladem o ukon enm vzdln v oboru, nebo<br> e) dokladem o tyYlet nepYetr~it praxi v oboru v postaven zamstnance a dokladem o rekvalifikaci nebojinm dokladem o kvalifikaci vydanmYsluanm orgnem sttu *)5 odst.1 psm.f) a g) zkona .350/2011 Sb., o chemickch ltkch a chemickch smsch a o zmn nkterch zkono, (chemick zkon); pro vrobu chemick ltky a chemickho pYpravku se nepo~aduje ~ivnostensk oprvnn pro tuto ~ivnost, pokud vroba chemick ltky a chemickho pYpravku je sou asn pYedmtem dala ~ivnosti uveden v tto pYloze nebo v pYloze .3 zkona .455/1991 Sb., ve znn zkona .130/2008 Sb., zkona .145/2010 Sb. a zkona .155/2010 Sb.<br> Vroba a opravy sriov zhotovovanch<br> <br> - protz,<br> - trupovch ortz,<br> - kon etinovch ortz,<br> - mkkch band~ a) odborn zposobilost k vkonu povoln ortotik  protetik podle zvlatnho prvnho pYedpisu*), nebo<br> b) odborn zposobilost k vkonu povoln ortoticko-protetick technik podle zvlatnho prvnho pYedpisu*) a 3 roky praxe v oboru, nebo<br> c) osvd en o rekvalifikaci nebo jin doklad o odborn kvalifikaci pro pYsluanou pracovn innost vydan zaYzenm akreditovanm podle zvlatnch prvnch pYedpiso, nebo zaYzenm akreditovanm Ministerstvem akolstv, mlde~e a tlovchovy, nebo ministerstvem, do jeho~ posobnosti patY odvtv, v nm~ je ~ivnost provozovna,a 3 roky praxe v oboru, nebo<br> d) doklady podle 7 odst.5 psm.a), b), c), d) nebo e) ~ivnostenskho zkona *)zkon .96/2004 Sb., o podmnkch zskvn a uznvn zposobilosti k vkonu nelkaYskch zdravotnickch povoln a k vkonu innost souvisejcch s poskytovnm zdravotn p e a o zmn nkterch zkono (zkon o nelkaYskch zdravotnickch povolnch), ve znn pozdjach pYedpiso<br> O n optika a) zposobilost k vkonu zdravotnickho povoln optometristy podle zvlatnho prvnho pYedpisu*), nebo<br> b) vyaa odborn vzdln v oboru vzdln diplomovan o n optik nebo diplomovan o n technik, nebo<br> c) stYedn vzdln s maturitn zkouakou v oboru vzdln o n optik nebo o n technik, nebo<br> d) osvd en o rekvalifikaci nebo jin doklad o odborn kvalifikaci pro pYsluanou pracovn innost vydan zaYzenm akreditovanm podle zvlatnch prvnch pYedpiso, nebo zaYzenm akreditovanm Ministerstvem akolstv, mlde~e a tlovchovy, nebo ministerstvem, do jeho~ posobnosti patY odvtv, v nm~ je ~ivnost provozovna,a 4 roky praxe v oboru *)zkon .96/2004 Sb., o podmnkch zskvn a uznvn zposobilosti k vkonu nelkaYskch zdravotnickch povolna k vkonu innost souvisejcch s poskytovnm zdravotn p e a o zmn nkterch zkono (zkon o nelkaYskch zdravotnickch povolnch), ve znn zkona .125/2005 Sb.<br> Podnikn v oblasti nakldn s nebezpe nmi odpady a) vysokoakolsk vzdln a 1 rok praxe v oboru, nebo<br> b) vyaa odborn vzdln v technickm nebo pYrodovdnm oboru vzdln a 3 roky praxe v oboru, nebo<br> c) stYedn vzdln s maturitn zkouakou v technickm nebo pYrodovdnm oboru vzdln a 3 roky praxe v oboru, nebo<br> d) osvd en o rekvalifikaci nebo jin doklad o odborn kvalifikaci pro pYsluanou pracovn innost vydan zaYzenm akreditovanm podle zvlatnch prvnch pYedpiso, nebo zaYzenm akreditovanm Ministerstvem akolstv, mlde~e a tlovchovy, nebo ministerstvem, do jeho~ posobnosti patY odvtv, v nm~ je ~ivnost provozovna,a 4 roky praxe v oboru 4 psm.a) zkona .185/2001 Sb., o odpadech a o zmn nkterch dalach zkono<br> Projektov innost ve vstavb a) autorizace nebo zpis do seznamu registrovanch osob podle zkona .360/1992 Sb., o vkonu povoln autorizovanch architekto a o vkonu povoln autorizovanch in~enro a techniko innch vevstavb, ve znn pozdjach pYedpiso, nebo<br> b) vysokoakolsk vzdln v magisterskm studijnm programu a studijnm oboru zamYenm na stavebnictv nebo architekturu a 3 roky praxe v projektovn staveb, nebo<br> c) vysokoakolsk vzdln v bakalYskm studijnm programu a studijnm oboru zamYenm na stavebnictv nebo architekturu a 5 let praxe v projektovn staveb, nebo<br> d) vyaa odborn vzdln v oboru vzdln zamYenm na stavebnictv a 5 let praxe v projektovn staveb, nebo<br> e) stYedn vzdln s maturitn zkouakou v oboru vzdln zamYenm na stavebnictv a 5 let praxe v projektovn staveb 158 a 159 zkona .183/2006 Sb., o zemnm plnovn a stavebnm Ydu (stavebn zkon)<br> Provdn staveb, jejich zmn a odstraHovn a) autorizace nebo zpis do seznamu registrovanch osob podle zkona .360/1992 Sb., ve znn pozdjach pYedpiso, nebo<br> b) vysokoakolsk vzdln v magisterskm studijnm programu a studijnm oboru zamYenm na stavebnictv nebo architekturu a 3 roky praxe v provdn staveb, nebo<br> c) vysokoakolsk vzdln v bakalYskm studijnm programu a studijnm oboru zamYenm na stavebnictv nebo architekturu a 5 letpraxe v provdn staveb, nebo<br> d) vyaa odborn vzdln v oboru vzdln zamYenm na stavebnictv a 5 let praxe v provdn staveb, nebo<br> e) stYedn vzdln s maturitn zkouakou v oboru vzdln zamYenm na stavebnictv a 5 let praxe v provdn staveb, nebo<br> f) doklady podle 7 odst.5 psm.a), b), c), d) nebo e) ~ivnostenskho zkona 160 zkona .183/2006 Sb.<br> Nkup a prodej kulturnch pamtek*) nebo pYedmto kulturn hodnoty**) a) vysokoakolsk vzdln ve studijnm programu a studijnm oboru zamYenm na vtvarn umn, restaurtorstv nebo djiny umn, nebo<br> b) vyaa odborn vzdln v oboru vzdln zamYenm na vtvarn umn, restaurtorstv, konzervtorstv nebo vtvarnou a umleckoYemeslnou tvorbu a 1 rok praxe v oboru, nebo<br> c) stYedn vzdln s maturitn zkouakou v oboru vzdln zamYenm na vtvarn umn, restaurtorstv, konzervtorstv, vtvarnou a umleckoYemeslnou tvorbu nebo obchodovn se staro~itnostmi a 1 rokpraxe v oboru, nebo<br> d) stYedn vzdln s vu nm listem v pYsluanm oboru vzdln zamYenm na vtvarn umn, restaurtorstv, konzervtorstv nebovtvarnou a umleckoYemeslnou tvorbu a 3 roky praxe v oboru, nebo<br> e) osvd en o rekvalifikaci nebo jin doklad o odborn kvalifikaci pro pYsluanou pracovn innost vydan zaYzenm akreditovanm podle zvlatnch prvnch pYedpiso, nebo zaYzenm akreditovanm Ministerstvem akolstv, mlde~e a tlovchovy, nebo ministerstvem, do jeho~ posobnosti patY odvtv, v nm~ je ~ivnost provozovna,a 4 roky praxe v oboru *)zkon .20/1987 Sb., o sttn pamtkov p i, ve znn pozdjach pYedpiso<br> **)zkon .71/1994 Sb., o prodeji a vvozu pYedmto kulturn hodnoty, ve znn pozdjach pYedpiso<br> Obchod se zvYaty ur enmi pro zjmov chovy a) vysokoakolsk vzdln ve studijnm programu a studijnm oboru zamYenm na chovatelstv zvYat, zootechniku nebo veterinrnlkaYstv a 1 rok praxe v oboru, nebo<br> b) vyaa odborn vzdln v oboru vzdln zamYenm na chovatelstv zvYat, zootechniku nebo veterinYstv a 2 roky praxe v oboru, nebo<br> c) stYedn vzdln s maturitn zkouakou v oboru vzdln zamYenm na chovatelstv zvYat, zootechniku nebo veterinYstv a 2 roky praxe v oboru, nebo<br> d) stYedn vzdln s vu nm listem v oboru vzdln zamYenm na chovatelstv zvYat nebo zootechniku a 3 roky praxe v oboru, nebo<br> e) osvd en o rekvalifikaci nebo jin doklad o odborn kvalifikaci pro pYsluanou pracovn innost vydan zaYzenm akreditovanm podle zvlatnch prvnch pYedpiso, nebo zaYzenm akreditovanm Ministerstvem akolstv, mlde~e a tlovchovy, nebo ministerstvem, do jeho~ posobnosti patY odvtv, v nm~ je ~ivnost provozovna, a 4 roky praxe v oboru, nebo<br> f) doklady podle 7 odst.5 psm.j), k), l) nebo m) ~ivnostenskho zkona <br> innost etnch poradco, veden etnictv, veden daHov evidence a) vysokoakolsk vzdln a 3 roky praxe v oboru, nebo<br> b) vyaa odborn vzdln a 5 let praxe v oboru, nebo<br> c) stYedn vzdln s maturitn zkouakou a 5 let praxe v oboru, nebo<br> d) osvd en o rekvalifikaci nebo jin doklad o odborn kvalifikaci pro pYsluanou pracovn innost vydan zaYzenm akreditovanm podle zvlatnch prvnch pYedpiso, nebo zaYzenm akreditovanm Ministerstvem akolstv, mlde~e a tlovchovy, nebo ministerstvem, do jeho~ posobnosti patY odvtv, v nm~ je ~ivnost provozovna,a 5 let praxe v oboru <br> Poskytovn nebo zprostYedkovn spotYebitelskho vru a) stYedn vzdln s maturitn zkouakou, nebo<br> b) osvd en o rekvalifikaci nebo jin doklad o odborn kvalifikaci pro pYsluanou pracovn innost vydan zaYzenm akreditovanm Ministerstvem akolstv, mlde~e a tlovchovy, nebo ministerstvem, do jeho~ posobnosti patY odvtv, v nm~ je ~ivnostprovozovna, nebo<br> c) 3 roky praxe v oboru <br> Provdn dobrovolnch dra~eb movitch vc podle zkona o veYejnch dra~bch a) vysokoakolsk vzdln, nebo<br> b) vyaa odborn vzdln a 2 roky praxe v obchodn innosti, nebo<br> c) stYedn vzdln s maturitn zkouakou a 3 roky praxe v obchodn innosti, nebo<br> d) osvd en o rekvalifikaci nebo jin doklad o odborn kvalifikaci pro pYsluanou pracovn innost vydan zaYzenm akreditovanm podle zvlatnch prvnch pYedpiso, nebo zaYzenm akreditovanm Ministerstvem akolstv, mlde~e a tlovchovy, nebo ministerstvem, do jeho~ posobnosti patY odvtv, v nm~ je ~ivnost provozovna,a 4 roky praxe v oboru, nebo<br> e) doklady podle 7 odst.5 psm.j), k), l) nebo m) ~ivnostenskho zkona zkon .26/2000 Sb., o veYejnch dra~bch, ve znn pozdjach pYedpiso<br> OceHovn majetku pro*)<br> <br> - vci movit,<br> - vci nemovit,<br> - nehmotn majetek,<br> - finan n majetek,<br> - podnik pro oceHovn vc movitch a nemovitch:<br> <br> a) vysokoakolsk vzdln ve studijnm programu a studijnm oboru zamYenm na oceHovn majetku, nebo<br> b) vysokoakolsk vzdln a absolvovn celo~ivotnho vzdlvn podle zvlatnho prvnho pYedpisu**) v rozsahu nejmn 4 semestro zamYenho na oceHovn majetku dan kategorie, nebo<br> c) minimln stYedn vzdln s maturitn zkouakou v oboru, ve kterm m bt oceHovn vykonvno, a absolvovn celo~ivotnho vzdlvn podle zvlatnho prvnho pYedpisu**) v rozsahu 2 semestrozamYenho na oceHovn majetku, nebo<br> d) minimln stYedn vzdln s maturitn zkouakou v oboru, ve kterm m bt oceHovn vykonvno, a absolvovn pomaturitnho kvalifika nho studia v rozsahu nejmn 2 akolnch rokozamYenho na oceHovn majetku, nebo<br> e) minimln stYedn vzdln s maturitn zkouakou v oboru, ve kterm m bt oceHovn vykonvno, a 2 roky praxe v oceHovn majetku, nebo<br> f) osvd en o rekvalifikaci nebo jin doklad o odborn kvalifikaci pro pYsluanou pracovn innost vydan zaYzenm akreditovanm podle zvlatnch prvnch pYedpiso, nebo zaYzenm akreditovanm Ministerstvem akolstv, mlde~e a tlovchovy, nebo ministerstvem, do jeho~ posobnosti patY odvtv, v nm~ je ~ivnost provozovna,a 5 let praxe v oceHovn majetku;<br> <br> pro oceHovn nehmotnho majetku, finan nho majetku a podniku:<br> a) vysokoakolsk vzdln ve studijnm programu a studijnm oboru zamYenm na oceHovn majetku, nebo<br> b) vysokoakolsk vzdln a absolvovn celo~ivotnho vzdlvn podle zvlatnho prvnho pYedpisu**) v rozsahu nejmn 4 semestrozamYenho na oceHovn majetku dan kategorie, nebo<br> c) vysokoakolsk vzdln a absolvovn celo~ivotnho vzdlvn podle zvlatnho prvnho pYedpisu**) v rozsahu nejmn 2 semestro zamYenho na oceHovn majetku dan kategorie a 2 roky praxev oboru *)ohlaaovatel vymez pYedmt podnikn podle 45 odst.4 vty prvn zkona .455/1991 Sb., ve znn zkona .130/2008 Sb., v souladu s pYedlo~enmi doklady o odborn zposobilosti<br> Vkon zemmYickch innost*) a) vysokoakolsk vzdln ve studijnm programu a studijnm oboru zamYenm na zemmYictv a 1 rok praxe v oboru, nebo<br> b) vyaa odborn vzdln v oboru vzdln zamYenm na zemmYictv a 3 roky praxe v oboru, nebo<br> c) stYedn vzdln s maturitn zkouakou v oboru vzdln zamYenm na zemmYictv a 3 roky praxe v oboru, nebo<br> d) oprvnn vydan eskm Yadem zemmYickm a katastrlnm**), nebo<br> e) osvd en o rekvalifikaci nebo jin doklad o odborn kvalifikaci pro pYsluanou pracovn innost vydan zaYzenm akreditovanm podle zvlatnch prvnch pYedpiso, nebo zaYzenm akreditovanm Ministerstvem akolstv, mlde~e a tlovchovy, nebo ministerstvem, do jeho~ posobnosti patY odvtv, v nm~ je ~ivnost provozovna, a 4 roky praxe v oboru *)zkon .200/1994 Sb., o zemmYictv a o zmn a doplnn nkterch zkono souvisejcch s jeho zavedenm, ve znn pozdjach pYedpiso<br> **)14 zkona .200/1994 Sb., ve znn zkona .186/2001 Sb.<br> Zpracovn nvrhu katalogiza nch dat a) vysokoakolsk vzdln ve studijnm programu a studijnm oboru zamYenm na zpracovn nvrhu katalogiza nch dat, nebo<br> b) vyaa odborn vzdln v pYsluanm oboru vzdln a 3 roky praxe v oboru, nebo<br> c) stYedn vzdln s maturitn zkouakou v pYsluanm oboru vzdln a 3 roky praxe v oboru, nebo<br> d) osvd en o rekvalifikaci, nebo jin doklad o odborn kvalifikaci pro pYsluanou pracovn innost, vydan zaYzenm akreditovanm podle zvlatnch prvnch pYedpiso, nebo zaYzenm akreditovanm Ministerstvem akolstv, mlde~e a tlovchovy nebo ministerstvem, do jeho~ posobnosti patY odvtv, v nm~ je ~ivnost provozovna,a 4 roky praxe v oboru zkon .309/2000 Sb., o obrann standardizaci, katalogizaci a sttnm ovYovn jakosti vrobko a slu~eb ur ench k zajiatn obrany sttu a o zmn ~ivnostenskho zkona, ve znn zkona .413/2005 Sb.<br> MYen zne iaeujcch a pachovch ltek, ovYovn mno~stv emis sklenkovch plyno a zpracovn rozptylovch studi a) vysokoakolsk vzdln ve studijnm programu a studijnm oboru zamYenm na pYrodn vdy, technick vdy a technologie, nebo<br> b) vyaa odborn vzdln v oboru vzdln zamYenm na pYrodn vdy, technick vdy a technologie a 1 rok praxe v oboru, nebo<br> c) stYedn vzdln s maturitn zkouakou v oboru vzdln zamYenm na pYrodn vdy, technick vdy a technologie a 1 rok praxev oboru, nebo<br> d) osvd en o rekvalifikaci nebo jin doklad o odborn kvalifikaci pro pYsluanou pracovn innost vydan zaYzenm akreditovanm podle zvlatnch prvnch pYedpiso, nebo zaYzenm akreditovanm Ministerstvem akolstv, mlde~e a tlovchovy, nebo ministerstvem, do jeho~ posobnosti patY odvtv, v nm~ je ~ivnost provozovna,a 2 roky praxe v oboru zkon .86/2002 Sb., o ochran ovzdua a o zmn nkterch dalach zkono (zkon o ochran ovzdua), ve znn pozdjach pYedpiso<br> Revize, prohldky a zkouaky ur ench technickch zaYzen v provozu osvd en vydan dr~nm sprvnm Yadem 47 a 48 zkona .266/1994 Sb., o drhch, ve znn zkona .23/2000 Sb. a zkona .191/2006 Sb.<br> Restaurovn dl z oboru vtvarnch umn, kter nejsou kulturnmi pamtkami nebo jejich stmi, ale jsou ulo~ena ve sbrkch muze a galeri*) nebo se jedn o pYedmty kulturn hodnoty **) a) vysokoakolsk vzdln ve studijnm programu a studijnm oboru zamYenm na restaurtorstv nebo vtvarn umn, nebo<br> b) vyaa odborn vzdln v oboru vzdln zamYenm na restaurtorstv nebo vtvarn umn, nebo<br> c) stYedn vzdln s maturitn zkouakou v pYsluanm restaurtorskm, vtvarnm nebo umleckoYemeslnm oboru vzdln a 3 roky praxe v restaurtorstv, nebo<br> d) stYedn vzdln s vu nm listem v pYsluanm umleckoYemeslnm nebo vtvarnm oboru vzdln a 5 let praxe v restaurtorstv, nebo<br> e) osvd en o rekvalifikaci nebo jin doklad o odborn kvalifikaci pro pYsluanou pracovn innost vydan zaYzenm akreditovanm podle zvlatnch prvnch pYedpiso, nebo zaYzenm akreditovanm Ministerstvem akolstv, mlde~e a tlovchovy, nebo ministerstvem, do jeho~ posobnosti patY odvtv, v nm~ je ~ivnost provozovna,a 6 roko praxe v oboru *)zkon .122/2000 Sb., o ochran sbrek muzejn povahy a o zmn nkterch dalach zkono, ve znn pozdjach pYedpiso<br> **)zkon .71/1994 Sb., o prodeji a vvozu pYedmto kulturn hodnoty, ve znn pozdjach pYedpiso<br> Speciln ochrann dezinfekce, dezinsekce a deratizace<br> <br> - bez pou~it toxickch nebo vysoce toxickch chemickch ltek a chemickch pYpravko s vjimkou speciln ochrann dezinfekce, dezinsekce a deratizace v potravinYskch a zemdlskch provozech,<br> - v potravinYskch nebo zemdlskch provozech,<br> - toxickmi nebo vysoce toxickmi chemickmi ltkami nebo chemickmi pYpravky, s vjimkou speciln ochrann dezinsekce a deratizace v potravinYskch nebo zemdlskch provozech pro speciln ochrannou dezinfekci, dezinsekci a deratizaci bez pou~it toxickch nebo vysoce toxickch chemickch ltek a chemickch pYpravko s vjimkou speciln ochrann dezinfekce, dezinsekce a deratizace v potravinYskch a zemdlskch provozech:<br> <br> a) odborn zposobilost podle 58 odst.1 zkona .258/2000 Sb., o ochran veYejnho zdrav a o zmn nkterch souvisejcch zkono, ve znn zkona .392/2005 Sb., nebo<br> b) doklady podle 7 odst.5 psm.j), k), l) nebo m) ~ivnostenskho zkona;<br> <br> pro speciln ochrannou dezinfekci, dezinsekci a deratizaci v potravinYskch nebo zemdlskch provozech:<br> a) odborn zposobilost podle 58 odst.2 zkona .258/2000 Sb., ve znn zkona .392/2005 Sb., nebo<br> b) doklady podle 7 odst.5 psm.j), k), l) nebo m) ~ivnostenskho zkona;<br> <br> pro speciln ochrannou dezinfekci, dezinsekci a deratizaci toxickmi nebo vysoce toxickmi chemickmi ltkami nebo chemickmi pYpravky, s vjimkou speciln ochrann dezinsekce a deratizace v potravinYskch nebo zemdlskch provozech:<br> a) odborn zposobilost podle 58 odst.3 zkona .258/2000 Sb., ve znn zkona .392/2005 Sb., nebo<br> b) doklady podle 7 odst.5 psm.j), k), l) nebo m) ~ivnostenskho zkona <br> Provodcovsk innost horsk a) stYedn vzdln s maturitn zkouakou a dl  kvalifikace pro horskou provodcovskou innost podle zvlatnho prvnho pYedpisu*), nebo<br> b) osvd en o rekvalifikaci nebo jin doklad o odborn kvalifikaci pro pYsluanou pracovn innost vydan zaYzenm akreditovanm Ministerstvem akolstv, mlde~e a tlovchovy, nebo ministerstvem, do jeho~ posobnosti patY odvtv, v nm~ je ~ivnost provozovna,a 4 roky praxe v oboru *)zkon .179/2006 Sb., o ovYovn a uznvn vsledko dalaho vzdlvn a o zmn nkterch zkono (zkon o uznvn vsledko dalaho vzdlvn)<br> Vodn zchranYsk slu~ba osvd en o rekvalifikaci nebo jin doklad o odborn kvalifikaci pro pYsluanou pracovn innost vydan zaYzenm akreditovanm podle zvlatnch prvnch pYedpiso, nebo zaYzenm akreditovanm Ministerstvem akolstv, mlde~e a tlovchovy, nebo ministerstvem,do jeho~ posobnosti patY odvtv, v nm~ je ~ivnost provozovna <br> Technicko  organiza n innost v oblasti po~rn ochrany a) vysokoakolsk vzdln ve studijnm programu a studijnm oboru zamYenm na po~rn ochranu, nebo<br> b) vyaa odborn vzdln v oboru vzdln zamYenm na po~rn ochranu, nebo<br> c) stYedn vzdln s maturitn zkouakou v oboru vzdln zamYenm na po~rn ochranu, nebo<br> d) osvd en o odborn zposobilosti vydan Ministerstvem vnitra, nebo<br> e) osvd en o rekvalifikaci nebo jin doklad o odborn kvalifikaci pro pYsluanou pracovn innost vydan zaYzenm akreditovanm podle zvlatnch prvnch pYedpiso, nebo zaYzenm akreditovanm Ministerstvem akolstv, mlde~e a tlovchovy, nebo ministerstvem, do jeho~ posobnosti patY odvtv, v nm~ je ~ivnost provozovna,a 2 roky praxe v oboru 11 zkona .133/1985 Sb., o po~rn ochran, ve znn zkona .237/2000 Sb.<br> Poskytovn slu~eb v oblasti bezpe nosti a ochrany zdrav pYi prci a) vysokoakolsk vzdln v oblasti bezpe nosti a ochrany zdrav pYi prci a 1 rok praxe v oblasti bezpe nosti prce nebo ochrany zdrav pYi prci, nebo<br> b) vyaa odborn vzdln a 2 roky praxe v oblasti bezpe nosti prce nebo ochrany zdrav pYi prci, nebo<br> c) stYedn vzdln s maturitn zkouakou a 3 roky praxe v oblasti bezpe nosti prce nebo ochrany zdrav pYi prci, nebo<br> d) osvd en o rekvalifikaci nebo jin doklad o odborn kvalifikaci pro pYsluanou pracovn innost vydan zaYzenm akreditovanm podle zvlatnch prvnch pYedpiso, nebo zaYzenm akreditovanm Ministerstvem akolstv, mlde~e a tlovchovy, nebo ministerstvem, do jeho~ posobnosti patY odvtv, v nm~ je ~ivnost provozovna, a 3 roky praxe v oblasti bezpe nosti prce nebo ochrany zdrav pYi prci, nebo<br> e) doklad o span vykonan zkouace z odborn zposobilosti podle zvlatnho prvnho pYedpisu*) *)10 odst.1 psm.c) zkona .309/2006 Sb., kterm se upravuj dala po~adavky bezpe nosti a ochrany zdrav pYi prci v pracovnprvnch vztazch a o zajiatn bezpe nosti a ochrany zdrav pYi innosti nebo poskytovn slu~eb mimo pracovnprvn vztahy (zkon o zajiatn dalach podmnek bezpe nosti a ochrany zdrav pYi prci), ve znn zkona .189/2008 Sb., a 8 odst.1 a 2 naYzen vldy .592/2006 Sb., o podmnkch akreditace a provdn zkouaek z odborn zposobilosti<br> Poskytovn tlovchovnch a sportovnch slu~eb v oblasti*) a) vysokoakolsk vzdln ve studijnm programu a studijnm oboru zamYenm na tlesnou kulturu, tlovchovu a sport, nebo<br> b) vyaa odborn vzdln v oboru vzdln zamYenm na tlesnou kulturu, tlovchovu a sport, nebo<br> c) osvd en o rekvalifikaci nebo jin doklad o odborn kvalifikaci pro pYsluanou pracovn innost vydan zaYzenm akreditovanm podle zvlatnch prvnch pYedpiso, nebo zaYzenm akreditovanm Ministerstvem akolstv, mlde~e a tlovchovy, nebo ministerstvem,do jeho~ posobnosti patY odvtv, v nm~ je ~ivnost provozovna *)ohlaaovatel vymez pYedmt podnikn podle 45 odst.4 vty prvn zkona .455/1991 Sb., ve znn zkona .130/2008 Sb., v souladu s pYedlo~enmi doklady o odborn zposobilosti<br> Provozovn autoakoly profesn osvd en vydan pYsluanm krajskm Yadem*) a 1 rok praxe v oboru *)21 odst.1 zkona .247/2000 Sb., o zskvn a zdokonalovn odborn zposobilosti k Yzen motorovch vozidel a o zmnch nkterch zkono, ve znn zkona .478/2001 Sb.<br> PoYdn kurzo k zskn znalost k vkonu speciln ochrann dezinfekce, dezinsekce a deratizace odborn zposobilost podle 58 odst.1 zkona .258/2000 Sb., o ochran veYejnho zdrav a o zmn nkterch souvisejcch zkono, ve znn zkona .392/2005 Sb. <br> P e o dt do tY let vku v dennm re~imu odborn zposobilost k vkonu povoln vaeobecn sestry nebo zdravotnickho asistenta nebo oaetYovatele nebo porodn asistentky nebo zchranYe podle zvlatnho prvnho pYedpisu*), nebo odborn zposobilost k vkonu povoln socilnho pracovnka nebo pracovnka v socilnch slu~bch podle zvlatnho prvnho pYedpisu**) *)zkon .96/2004 Sb., o podmnkch zskvn a uznvn zposobilosti k vkonu nelkaYskch zdravotnickch povoln a k vkonu innost souvisejcch s poskytovnm zdravotn p e a o zmn nkterch souvisejcch zkono (zkon o nelkaYskch zdravotnickch povolnch), ve znn zkona .125/2005 Sb.<br> **)zkon .108/2006 Sb., o socilnch slu~bch<br> Psychologick poradenstv a diagnostika vysokoakolsk vzdln ve studijnm oboru psychologie a v pYpad jednooborovho studia 1 rok praxe v oboru a v pYpad vceoborovhostudia 3 roky praxe v oboru <br> Drezra zvYat a) vysokoakolsk vzdln ve studijnm programu a studijnm oboru zamYenm na chovatelstv zvYat, zootechniku nebo veterinrnlkaYstv a 1 rok praxe v oboru, nebo<br> b) vyaa odborn vzdln v oboru vzdln zamYenm na chovatelstv zvYat, zootechniku nebo veterinYstv a 2 roky praxe v oboru, nebo<br> c) stYedn vzdln s maturitn zkouakou v oboru vzdln zamYenm na chovatelstv zvYat, zootechniku nebo veterinYstv a 2 rokypraxe v oboru, nebo<br> d) stYedn vzdln s vu nm listem v oboru vzdln zamYenm na chovatelstv zvYat nebo zootechniku a 3 roky praxe v oboru, nebo<br> e) osvd en o rekvalifikaci nebo jin doklad o odborn kvalifikaci pro pYsluanou pracovn innost vydan zaYzenm akreditovanm podle zvlatnch prvnch pYedpiso, nebo zaYzenm akreditovanm Ministerstvem akolstv, mlde~e a tlovchovy, nebo ministerstvem, do jeho~ posobnosti patY odvtv, v nm~ je ~ivnost provozovna, a4 roky praxe v oboru, nebo<br> f) doklady podle 7 odst.5 psm.j), k), l) nebo m) ~ivnostenskho zkona <br> innosti, pYi kterch je poruaovna integrita lidsk ko~e a) odborn zposobilost k vkonu povoln lkaYe nebo zubnho lkaYe podle zvlatnho prvnho pYedpisu*), nebo<br> b) odborn zposobilost k vkonu povoln vaeobecn sestry, porodn asistentky, zdravotnickho zchranYe nebo zdravotnickho asistenta podle zvlatnho prvnho pYedpisu**), nebo<br> c) stYedn vzdln s maturitn zkouakou v oboru vzdln kosmeti ka a osvd en o rekvalifikaci nebo jin doklad o odborn kvalifikaci pro innosti, pYi kterch je poruaovna integrita lidsk ko~e, vydan zaYzenm akreditovanm podle zvlatnch prvnch pYedpiso, nebo zaYzenm akreditovanm Ministerstvem akolstv, mlde~e a tlovchovy, nebo ministerstvem, do jeho~ posobnostipatY odvtv, v nm~ je ~ivnost provozovna, nebo<br> d) stYedn vzdln s vu nm listem v oboru vzdln kosmeti ka a osvd en o rekvalifikaci nebo jin doklad o odborn kvalifikaci pro innosti, pYi kterch je poruaovna integrita lidsk ko~e, vydan zaYzenm akreditovanm podle zvlatnch prvnch pYedpiso, nebo zaYzenm akreditovanm Ministerstvem akolstv, mlde~e a tlovchovy, nebo ministerstvem, do jeho~ posobnosti patY odvtv,v nm~ je ~ivnost provozovna, nebo<br> e) osvd en o rekvalifikaci nebo jin doklad o odborn kvalifikaci pro kosmeti ku a pro innosti, pYi kterch je poruaovna integrita lidsk ko~e, vydan zaYzenm akreditovanm podle zvlatnch prvnch pYedpiso, nebo zaYzenm akreditovanm Ministerstvem akolstv, mlde~e a tlovchovy, nebo ministerstvem, do jeho~ posobnosti patY odvtv, v nm~ je ~ivnost provozovna, a 4 roky praxe v oboru kosmetick slu~by nebo v innostech,pYi kterch je poruaovna integrita lidsk ko~e *)zkon .95/2004 Sb., o podmnkch zskvn a uznvn odborn zposobilosti a specializovan zposobilosti k vkonu zdravotnickho povoln lkaYe, zubnho lkaYe a farmaceuta, ve znn zkona .125/2005 Sb.<br> Masrsk, rekondi n a regenera n slu~by a) odborn zposobilost k vkonu povoln lkaYe a specializovan zposobilost v oboru specializace rehabilita n a fyzikln medicna nebo tlovchovn lkaYstv podle zvlatnho prvnho pYedpisu*),nebo<br> b) odborn zposobilost k vkonu povoln fyzioterapeuta nebo masra nebo nevidomho a slabozrakho masra podle zvlatnho prvnho pYedpisu**), nebo<br> c) vysokoakolsk vzdln ve studijnm programu a studijnm oboru rehabilita nho nebo tlovchovnho zamYen, nebo<br> d) osvd en o rekvalifikaci nebo jin doklad o odborn kvalifikaci pro pYsluanou pracovn innost vydan zaYzenm akreditovanm podle zvlatnch prvnch pYedpiso, nebo zaYzenm akreditovanm Ministerstvem akolstv, mlde~e a tlovchovy, nebo ministerstvem, do jeho~ posobnosti patY odvtv, v nm~ je ~ivnost provozovna do jeho~ posobnosti patY odvtv, v nm~ je ~ivnost provozovna,nebo<br> e) dl  kvalifikace pro klasickou mas~ nebo sportovn mas~ podle zvlatnho prvnho pYedpisu***); *)zkon .95/2004 Sb., ve znn zkona .125/2005 Sb.<br> **)zkon .96/2004 Sb., ve znn zkona .125/2005 Sb.<br> ***)zkon .179/2006 Sb., ve znn pozdjach pYedpiso<br> Provozovn solri a) odborn zposobilost k vkonu povoln lkaYe nebo zubnho lkaYe podle zvlatnho prvnho pYedpisu*) a osvd en o rekvalifikaci nebo jin doklad o odborn kvalifikaci pro pYsluanou pracovn innost vydan zaYzenm akreditovanm podle zvlatnch prvnch pYedpiso, nebo zaYzenm akreditovanm Ministerstvem akolstv, mlde~e a tlovchovy, nebo ministerstvem, do jeho~ posobnostipatY odvtv, v nm~ je ~ivnost provozovna, nebo<br> b) odborn zposobilost k vkonu povoln vaeobecn sestry, porodn asistentky, ergoterapeuta, radiologickho asistenta, asistenta ochrany veYejnho zdrav, zdravotnickho zchranYe, biomedicnskho technika, biotechnickho asistenta, radiologickho technika, fyzioterapeuta, radiologickho fyzika, biomedicnskho in~enra, odbornho pracovnka v ochran veYejnho zdrav nebo zdravotnickho asistenta podle zvlatnho prvnho pYedpisu**) a osvd en o rekvalifikaci nebo jin doklad o odborn kvalifikaci pro pYsluanou pracovn innost vydan zaYzenm akreditovanm podle zvlatnch prvnch pYedpiso, nebo zaYzenm akreditovanm Ministerstvem akolstv, mlde~e a tlovchovy, nebo ministerstvem, do jeho~ posobnosti patY odvtv, v nm~ je ~ivnost provozovna,nebo<br> c) vysokoakolsk vzdln ve studijnm programu a studijnm oboru zamYenm na tlesnou kulturu, tlovchovu a sport a osvd en o rekvalifikaci nebo jin doklad o odborn kvalifikaci pro pYsluanou pracovn innost vydan zaYzenm akreditovanm podle zvlatnch prvnch pYedpiso, nebo zaYzenm akreditovanm Ministerstvem akolstv, mlde~e a tlovchovy, nebo ministerstvem, do jeho~posobnosti patY odvtv, v nm~ je ~ivnost provozovna, nebo<br> d) osvd en o rekvalifikaci pro nezdravotnick pracovnky nebo jin doklad o odborn kvalifikaci pro pYsluanou pracovn innost vydan zaYzenm akreditovanm podle zvlatnch prvnch pYedpiso, nebo zaYzenm akreditovanm Ministerstvem akolstv, mlde~e a tlovchovy, nebo ministerstvem, do jeho~ posobnosti patYodvtv, v nm~ je ~ivnost provozovna, a 1 rok praxe v oboru</p> <p style="text-align: right;"><a href="zivnostensky-zakon-2012.html">zpt na obsah zkona</a>, <a href="index.html">vodn strnka webu</a></p> <!-------------------------konec textu----------------------------!> </small> </td> </tr> <tr> <td rowspan="1" colspan="2" nowrap="nowrap"><img style="border: 0px solid; width: 210px; height: 83px;" title="Sponzor: Centrum.cz" alt="Sponzor: Centrum.cz" src="S-01.gif" /><a href="http://www.profi-kancelar.cz"><img style="border: 0px solid currentColor; width: 80px; height: 80px;" title="Sponzor: Profi-kancelY - virtuln kancelYe" alt="Sponzor: Profi-kancelY - virtuln kancelYe" src="S-02.jpg" /></a><img style="border: 0px solid; width: 120px; height: 83px;" title="Sponzor: Jazykov Institut Praha" alt="Sponzor: Jazykov Institut Praha" src="S-03.gif" /><a href="http://www.hkp.cz"><img style="border: 0px solid; width: 102px; height: 83px;" title="Partner: HospodYsk komora Praha" alt="Partner: HospodYsk komora Praha" src="S-04.gif" /></a><img style="border: 0px solid; width: 100px; height: 83px;" title="Partner: Vysok akola ekonomick v Praze" alt="Partner: Vysok akola ekonomick v Praze" src="S-05.gif" /><a href="http://www.profit.cz"><img style="border: 0px solid; width: 88px; height: 83px;" title="Partner: tdenk Profit" alt="Partner: tdenk Profit" src="S-06.gif" /></a></td> </tr> </tbody> </table> </td> </tr> </tbody> </table></DIV> </body> </html>