O SOUTĚŽIPRAVIDLAPŘIHLÁŠKACENYČASTÉ DOTAZY

Sponzoři sekce:

Sídlo firmy - poskytuje Profi-kancelář

Portál pro firmy a podnikatele

Web Jak založit firmu a začít podnikat

Obchodní zákoník

Část III. Obchodní závazkové vztahy

Hlava II
Zvláštní ustanovení o některých obchodních závazkových vztazích
Díl VIII
Smlouva o skladování

§ 528

(1) Skladovatel je povinen věc převzít při jejím předání ukladatelem a převzetí zboží písemně potvrdit.

(2) Potvrzení o převzetí věci ke skladování může mít povahu cenného papíru, s nímž je spojeno právo požadovat vydání skladované věci (skladištní list).

(3) Skladištní list může znít na doručitele nebo na jméno. Zní-li na doručitele, je skladovatel povinen vydat zboží osobě, která skladištní list předloží. Zní-li na jméno, je povinen věc vydat osobě v skladištním listu uvedené. Skladištní list na jméno může oprávněná osoba převádět rubopisem na jiné osoby, pokud v něm není převod vyloučen. O rubopisu platí obdobně předpisy upravující směnky.

(4) Osoba oprávněná domáhat se na základě skladištního listu vydání věci má postavení ukladatele a je povinna na požádání skladovatele potvrdit na skladištním listu převzetí skladované věci, není však povinna platit skladné. Není-li skladné zaplaceno, není skladovatel povinen zboží vydat, uplatní-li zadržovací právo na zboží uloženém ve skladu.

(5) Skladištní list musí obsahovat alespoň

   a) firmu nebo název a sídlo právnické osoby nebo jméno a místo podnikání, popřípadě bydliště skladovatele,

   b) firmu nebo název a sídlo právnické osoby nebo jméno a místo podnikání, popřípadě bydliště ukladatele,

   c) označení a množství, váhu nebo objem uskladněného zboží,

   d) údaj, zda skladištní list byl vydán na doručitele nebo na řad s uvedením jména nebo firmy či názvu osoby, na jejíž řad byl vydán,

   e) označení místa, kde je zboží uskladněno,

   f) dobu, na niž je zboží uskladněno,

   g) místo a den vydání skladištního listu a podpis skladovatele.

(6) Jestliže skladištní list neobsahuje jméno osoby, na jejíž řad je vydán, považuje se za vystavený na řad ukladatele.

zpět na obsah zákona, úvodní stránka webu

Sponzor: Centrum.czSponzor: Profi-kancelář - virtuální kancelářeSponzor: Jazykový Institut PrahaPartner: Hospodářská komora PrahaPartner: Vysoká škola ekonomická v PrazePartner: týdeník Profit