O SOUTĚŽIPRAVIDLAPŘIHLÁŠKACENYČASTÉ DOTAZY

Sponzoři sekce:

Sídlo firmy - poskytuje Profi-kancelář

Portál pro firmy a podnikatele

Web Jak založit firmu a začít podnikat

Obchodní zákoník

Část II. Obchodní společnosti a družstvo

Hlava I
Obchodní společnosti
Díl V
Akciová společnost
Oddíl 5
Zvýšení základního kapitálu

§ 202

(1) O zvýšení základního kapitálu rozhoduje valná hromada; tím není dotčeno ustanovení § 210.

(2) V pozvánce nebo oznámení, které se týkají svolání valné hromady, se uvedou kromě náležitostí podle § 184a odst. 3

   a) důvody navrhovaného zvýšení základního kapitálu,

   b) způsob a rozsah tohoto zvýšení,

   c) navrhovaný druh, podoba, forma a počet akcií, pokud mají být vydány nové akcie společnosti,

   d) jmenovité hodnoty nových akcií nebo nová jmenovitá hodnota dosavadních akcií,

   e) mají-li být vydány poukázky na akcie, ke kterým upisovaným akciím budou vydány.

(3) Má-li být zvýšení základního kapitálu provedeno upisováním nových akcií, uvede se v pozvánce nebo oznámení i lhůta pro jejich upsání a navrhovaná výše emisního kursu nebo způsob jeho určení s odůvodněním anebo údaj o tom, že jeho určením bude pověřeno představenstvo, včetně případné minimální výše, v jaké může být emisní kurs představenstvem určen. Navrhuje-li se vydání nového druhu akcií, uvedou se i práva s nimi spojená a důsledky, které bude mít jejich vydání na práva spojená s akciemi dříve vydanými.

(4) Jestliže se valné hromadě navrhuje

   a) omezení nebo vyloučení přednostního práva podle § 204a, uvede se v pozvánce nebo oznámení důvod, proč má dojít k omezení nebo vyloučení přednostního práva,

   b) zvýšení základního kapitálu upisováním akcií a emisní kurs se splácí nepeněžitými vklady, uvede se v pozvánce nebo oznámení jeho předmět a ocenění uvedené v posudku znalce nebo znalců podle § 59 odst. 4 nebo jeho hodnota určená podle § 59a,

   c) vyslovení souhlasu se započtením, uvedou se v pozvánce také pohledávky, které mají být započteny, a důvody navrhovaného započtení.

(5) Účinky zvýšení základního kapitálu nastávají ode dne zápisu jeho výše do obchodního rejstříku.

zpět na obsah zákona, úvodní stránka webu

Sponzor: Centrum.czSponzor: Profi-kancelář - virtuální kancelářeSponzor: Jazykový Institut PrahaPartner: Hospodářská komora PrahaPartner: Vysoká škola ekonomická v PrazePartner: týdeník Profit