O SOUTĚŽIPRAVIDLAPŘIHLÁŠKACENYČASTÉ DOTAZY

Sponzoři sekce:

Sídlo firmy - poskytuje Profi-kancelář

Portál pro firmy a podnikatele

Web Jak založit firmu a začít podnikat

Obchodní zákoník

Část II. Obchodní společnosti a družstvo

Hlava I
Obchodní společnosti
Díl IV
Společnost s ručením omezeným
Oddíl 3
Orgány společnosti

Valná hromada

§ 125

(1) Valná hromada je nejvyšším orgánem společnosti. Do její působnosti patří

   a) schválení jednání učiněných jménem společnosti před jejím vznikem podle § 64,

   b) schvalování řádné, mimořádné a konsolidované a v případech stanovených zákonem i mezitímní účetní závěrky, rozhodování o rozdělení zisku nebo jiných vlastních zdrojů a o úhradě ztrát,

   c) schvalování stanov a jejich změn,

   d) rozhodování o změně obsahu společenské smlouvy, nedochází-li k němu na základě jiných právních skutečností (§ 141),

   e) rozhodování o zvýšení či snížení základního kapitálu nebo o připuštění nepeněžitého vkladu či o možnosti započtení peněžité pohledávky vůči společnosti proti pohledávce na splacení vkladu,

   f) jmenování, odvolání a odměňování jednatelů,

   g) jmenování, odvolání a odměňování členů dozorčí rady,

   h) vyloučení společníka podle § 113 a 121,

   i) jmenování, odvolání a odměňování likvidátora a rozhodování o zrušení společnosti s likvidací, jestliže to společenská smlouva připouští,

   j) schvalování smluv uvedených v § 67a.

   k) rozhodování o fúzi, převodu jmění na společníka, rozdělení a změně právní formy,

   l) schválení ovládací smlouvy (§ 190b), smlouvy o převodu zisku (§ 190a) a smlouvy o tichém společenství a jejich změn,

   m) schválení smlouvy o výkonu funkce (§ 66 odst. 2),

   n) schválení poskytnutí finanční asistence podle § 120a,

   o) další otázky, které do působnosti valné hromady svěřuje zákon nebo společenská smlouva.

(2) Neurčí-li společenská smlouva jinak, uděluje a odvolává valná hromada prokuru.

(3) Valná hromada si může vyhradit rozhodování věcí, které jinak náleží do působnosti jiných orgánů společnosti.

zpět na obsah zákona, úvodní stránka webu

Sponzor: Centrum.czSponzor: Profi-kancelář - virtuální kancelářeSponzor: Jazykový Institut PrahaPartner: Hospodářská komora PrahaPartner: Vysoká škola ekonomická v PrazePartner: týdeník Profit