<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN"> <html> <head><meta http-equiv="content-type" content="text/html; charset=ISO-8859-1"> <title>Sout&#283;&#382; podnikatelsk&yacute;ch n&aacute;pad&#367;</title><script type="text/javascript"> var _gaq = _gaq || []; _gaq.push(['_setAccount', 'UA-28382339-1']); _gaq.push(['_trackPageview']); (function() { var ga = document.createElement('script'); ga.type = 'text/javascript'; ga.async = true; ga.src = ('https:' == document.location.protocol ? 'https://ssl' : 'http://www') + '.google-analytics.com/ga.js'; var s = document.getElementsByTagName('script')[0]; s.parentNode.insertBefore(ga, s); })();</script> </head><body> <div style="font-family: Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 8px;"> <table style="width: 100%; height: 100%; text-align: center; background-color: #eef3f7;" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0"> <tbody valign="top" align="center"> <tr> <td> <table style="width: 624px; text-align: left;" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" bgcolor="white"> <tbody> <tr> <td valign="top" rowspan="3" colspan="1"><img style="width: 30px; height: 1050px;" alt="" src="strL.gif" /></td> <td><img style="width: 264px; height: 252px;" alt="" src="Z1.gif" /></td> <td nowrap="nowrap"> <table style="width: 100px; text-align: left;" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0"> <tbody> <tr> <td style="white-space: nowrap;" rowspan="3" colspan="1"><img style="width: 18px; height: 252px;" alt="" src="Z2.gif" /></td> <td rowspan="1" colspan="1" nowrap="nowrap"><img style="width: 494px; height: 144px;" alt="" src="M-ban.gif" /></td> </tr> <tr> <td rowspan="1" colspan="1" nowrap="nowrap"><a href="soutez.html"><img style="border: 0px solid; width: 92px; height: 70px;" title="O SOUT}I" alt="O SOUT}I" src="M-sout.gif" /></a><img style="width: 16px; height: 70px;" alt="" src="M-nic.gif" /><a href="soutez-pravidla.html"><img style="border: 0px solid; width: 66px; height: 70px;" title="PRAVIDLA" alt="PRAVIDLA" src="M-prav.gif" /></a><img style="width: 16px; height: 70px;" alt="" src="M-nic.gif" /><a href="soutez-prihlaska.php"><img style="border: 0px solid; width: 72px; height: 70px;" title="PXIHL`KA" alt="PXIHL`KA" src="M-prihl.gif" /></a><img style="width: 16px; height: 70px;" alt="" src="M-nic.gif" /><a href="soutez-ceny.html"><img style="border: 0px solid; width: 42px; height: 70px;" title="CENY" alt="CENY" src="M-ceny.gif" /></a><img style="width: 16px; height: 70px;" alt="" src="M-nic.gif" /><a href="soutez-caste-dotazy.html"><img style="border: 0px solid; width: 93px; height: 70px;" title=" AST DOTAZY" alt=" AST DOTAZY" src="M-faq.gif" /></a><img style="width: 16px; height: 70px;" alt="" src="M-nic.gif" /><img style="width: 53px; height: 70px;" alt="" src="M-kon.gif" /></td> </tr> <tr> <td rowspan="1" colspan="1" nowrap="nowrap"></td> </tr> </tbody> </table> </td> <td valign="top" rowspan="3" colspan="1" nowrap="nowrap"><img style="width: 40px; height: 1050px;" alt="" src="strP.gif" /></td> </tr> <tr> <td valign="top" nowrap="nowrap"> <table style="width: 100%; text-align: left;" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0"> <tbody> <tr> <td style="white-space: nowrap; vertical-align: top;"></td> </tr> <tr> <h3><strong>SponzoYi sekce:</strong></h3> <small><p><a title="sdlo firmy" href="http://www.profi-kancelar.cz/">Sdlo firmy</a> - poskytuje Profi-kancelY</p> <p><a href="http://www.businessinfo.cz/cz/">Portl&nbsp;pro firmy a podnikatele</a></p> <p>Web <a title="Jak zalo~it s.r.o. a podnikat" href="http://www.jak-zalozit-sro-a-podnikat.cz/">Jak zalo~it firmu a za t podnikat</a></p> </small> </tr> </tbody> </table> </td> <td valign="top"> <small> <!-----------------------------text-------------------------------!> <h1>Obchodn zkonk</h1> <h3>Poznmky pod arou:</h3> <p> 1)<br> Prvn smrnice Rady 68/151/EHS ze dne 9. bYezna 1968 o koordinaci ochrannch opatYen, kter jsou na ochranu zjmo spole nko a tYetch osob vy~adovna v lenskch sttech od spole nost ve smyslu l. 58 druhho pododstavce Smlouvy, za elem dosa~en rovnocennosti tchto opatYen.<br> Druh smrnice Rady 77/91/EHS ze dne 13. prosince 1976 o koordinaci ochrannch opatYen, kter jsou na ochranu zjmo spole nko a tYetch osob vy~adovna v lenskch sttech od spole nost ve smyslu l. 58 druhho pododstavce Smlouvy pYi zakldn akciovch spole nost a pYi udr~ovn a zmn jejich zkladnho kapitlu, za elem dosa~en rovnocennosti tchto opatYen.<br> TYet smrnice Rady 78/855/EHS ze dne 9. Yjna 1978, zalo~en na l. 54 odst. 3 psm. g) Smlouvy, o fzch akciovch spole nost.<br> `est smrnice Rady 82/891/EHS ze dne 17. prosince 1982, zalo~en na l. 54 odst. 3 psm. g) Smlouvy, o rozdlen akciovch spole nost.<br> Smrnice Rady 84/450/EHS ze dne 10. zY 1984 o sbli~ovn prvnch a sprvnch pYedpiso lenskch stto tkajcch se klamav reklamy.<br> Smrnice Rady 84/647/EHS ze dne 19. prosince 1984 o u~vn vozidel najatch bez Yidi e pro silni n pYepravu zbo~.<br> Smrnice Rady 86/653/EHS ze dne 18. prosince 1986 o koordinaci prvn pravy lenskch stto tkajc se nezvislch obchodnch zstupco.<br> Smrnice Rady 89/117/EHS ze dne 13. nora 1989 o povinnostech pobo ek usazench ve lenskm stt, zYzench vrovmi a finan nmi institucemi se sdlem mimo tento lensk stt, pokud se jedn o zveYejHovn ro nch etnch doklado.<br> Jedenct smrnice Rady 89/666/EHS ze dne 21. prosince 1989 o zveYejHovn pobo ek vytvoYench v lenskm stt nktermi formami spole nost Ydcch se prvem jinho lenskho sttu.<br> Dvanct smrnice Rady 89/667/EHS ze dne 21. prosince 1989 v oblasti prva spole nost o spole nostech s ru enm omezenm s jedinm spole nkem.<br> Smrnice Rady 92/101/EHS ze dne 23. listopadu 1992, kterou se mn smrnice 77/91/EHS o zakldn akciovch spole nost a o udr~ovn a zmnch jejich zkladnho kapitlu.<br> Smrnice Evropskho parlamentu a Rady 97/55/ES ze dne 6. Yjna 1997, kterou se mn smrnice 84/450/EHS o klamav reklam tak, aby zahrnovala srovnvac reklamu.<br> Smrnice Evropskho parlamentu a Rady 2000/35/ES ze dne 29. ervna 2000 o postupu proti opo~dnm platbm v obchodnch transakcch.<br> Smrnice Evropskho parlamentu a Rady 2003/58/ES ze dne 15. ervence 2003, kterou se mn smrnice Rady 68/151/EHS, pokud jde o po~adavky na zveYejHovn tkajc se nkterch forem spole nost.<br> Smrnice Evropskho parlamentu a Rady 2002/47/ES ze dne 6. ervna 2002 o dohodch o finan nm zajiatn.<br> 1a)<br> Smrnice Evropskho parlamentu a Rady 2004/38/ES ze dne 29. dubna 2004 o prvu ob ano Unie a jejich rodinnch pYsluanko svobodn se pohybovat a pobvat na zem lenskch stto, o zmn naYzen (EHS) . 1612/68 a o zruaen smrnic 64/221/EHS, 68/360/EHS, 72/194/EHS, 73/ /148/EHS, 75/34/EHS, 75/35/EHS, 90/364/EHS, 90/365/EHS a 93/96/EHS.<br> 1b)<br> Smrnice Rady 2003/109/ES ze dne 25. listopadu 2003 o prvnm postaven sttnch pYsluanko tYetch zem, kteY jsou dlouhodob pobvajcmi rezidenty.<br> 1c)<br> tvrt smrnice Rady 78/660/EHS ze dne 25. ervence 1978, zalo~en na l. 54 odst. 3 psm. g) Smlouvy, o ro nch etnch zvrkch nkterch spole nost.<br> 1d)<br> Zkon . 182/2006 Sb., o padku a zposobech jeho Yeaen (insolven n zkon), ve znn pozdjach pYedpiso.<br> 1e)<br> Zkon . 563/1991 Sb., o etnictv, ve znn pozdjach pYedpiso.<br> 2)<br> Zkon . 365/2000 Sb., o informa nch systmech veYejn sprvy a o zmn nkterch dalach zkono, ve znn pozdjach pYedpiso.<br> 3)<br> 65 slu~ebnho zkona.<br> 4)<br> 73 odst. 3 zkonku prce.<br> 4a)<br> 17a odst. 3 zkona . 21/1992 Sb., o bankch, ve znn pozdjach pYedpiso.<br> 6)<br> Zkon . 21/1992 Sb., o bankch, ve znn pozdjach pYedpiso.<br> 6b)<br> Smrnice Evropskho parlamentu a Rady 2000/12/ES ze dne 20. bYezna 2000 o pYstupu k innosti vrovch instituc a jejm vkonu.<br> 24 odst. 2 zkona . 124/2002 Sb., o pYevodech pen~nch prostYedko, elektronickch platebnch prostYedcch a platebnch systmech (zkon o platebnm styku), ve znn zkona . 257/2004 Sb.<br> Ob ansk soudn Yd.<br> 24 odst. 2 zkona . 124/2002 Sb., o pYevodech pen~nch prostYedko, elektronickch platebnch prostYedcch a platebnch systmech (zkon o platebnm styku), ve znn zkona . 257/2004 Sb. Ob ansk soudn Yd.<br> Exeku n Yd.<br> Zkon . 26/2000 Sb., o veYejnch dra~bch, ve znn pozdjach pYedpiso.<br> Zkon . 591/1992 Sb., ve znn pozdjach pYedpiso.<br> Zkon . 256/2004 Sb.<br> 18)<br> Smrnice Evropskho parlamentu a Rady 2000/35/ES ze dne 29. ervna 2000 o postupu proti opo~dnm platbm v obchodnch transakcch.<br> 19)<br> 55 odst. 2 zkona . 256/2004 Sb., o podnikn na kapitlovm trhu, ve znn zkona . 230/2008 Sb. a zkona . 188/2011 Sb. Zkon . 408/2010 Sb., o finan nm zajiatn.<br> 20)<br> 193 zkona . 256/2004 Sb., o podnikn na kapitlovm trhu, ve znn zkona . 409/2010 Sb.<br> 21)<br> Zkon . 262/2006 Sb., zkonk prce, ve znn pozdjach pYedpiso.</p> <p>&nbsp;</p> <p style="text-align: right;"><a href="obchodni-zakonik-2012.html">zpt na obsah zkona</a>, <a href="index.html">vodn strnka webu</a></p> <!-------------------------konec textu----------------------------!> </small> </td> </tr> <tr> <td rowspan="1" colspan="2" nowrap="nowrap"><img style="border: 0px solid; width: 210px; height: 83px;" title="Sponzor: Centrum.cz" alt="Sponzor: Centrum.cz" src="S-01.gif" /><a href="http://www.profi-kancelar.cz"><img style="border: 0px solid currentColor; width: 80px; height: 80px;" title="Sponzor: Profi-kancelY - virtuln kancelYe" alt="Sponzor: Profi-kancelY - virtuln kancelYe" src="S-02.jpg" /></a><img style="border: 0px solid; width: 120px; height: 83px;" title="Sponzor: Jazykov Institut Praha" alt="Sponzor: Jazykov Institut Praha" src="S-03.gif" /><a href="http://www.hkp.cz"><img style="border: 0px solid; width: 102px; height: 83px;" title="Partner: HospodYsk komora Praha" alt="Partner: HospodYsk komora Praha" src="S-04.gif" /></a><img style="border: 0px solid; width: 100px; height: 83px;" title="Partner: Vysok akola ekonomick v Praze" alt="Partner: Vysok akola ekonomick v Praze" src="S-05.gif" /><a href="http://www.profit.cz"><img style="border: 0px solid; width: 88px; height: 83px;" title="Partner: tdenk Profit" alt="Partner: tdenk Profit" src="S-06.gif" /></a></td> </tr> </tbody> </table> </td> </tr> </tbody> </table></DIV> </body> </html>